Collegebesluiten 1 juli 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Regionale bijeenkomst investeringsagenda en proces regiovisie

Akkoord met:

 • De gemeenteraad te informeren over het vervolgproces inzake regiovisie & uitvoeringsprogramma middels bijgaande RIB
 • Namens uw college een vertegenwoordiger aan te wijzen i.c. Jan Loonen, voor deelname in de bestuurlijke stuurgroep, belast met de verdere uitvoering van de investeringsagenda en de nadere uitwerking tot een regiovisie & uitvoeringsprogramma
pdf Bijlagen (PDF, 2.26 MB)
 

5. Reconstructie Smakterweg

Akkoord met:

 • In te stemmen met het samenvoegen van reeds vastgestelde budgetten voor de reconstructie van de Smakterweg te Venray
pdf Bijlagen (PDF, 110.6 KB)

 

6. Aanwijzingsbesluit boa in kader van Algemene maatregel Bestuur Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Akkoord met:

 • De buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: BOA) van de afdeling Vastgoed & Groen ook aan te wijzen als integraal toezichthouder ingevolge van Besluit BGBOP (Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen)
pdf Bijlagen (PDF, 122.32 KB)

 

10. Voortzetten bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs

Akkoord met:

 • In te stemmen met het voorzetten van bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs en hiertoe een intentieverklaring ondertekenen
pdf Bijlagen (PDF, 705.32 KB)

 

11. Vaststelling subsidie Synthese 2018 (regulier)

Akkoord met:

 • Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2018 van Synthese voor de reguliere activiteiten
 • De verleende periodieke subsidie 2018 op € 946.319 vaststellen
pdf Bijlagen (PDF, 4.33 MB)
 

14. RIB inzake de kwartaalrapportage Q1 2019 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de kwartaalrapportage Q1 2019 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 2)
 • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de kwartaalrapportage toezenden aan de gemeenteraad
pdf Bijlagen (PDF, 5.47 MB)
 

15. Beroep op verjaring

Akkoord met:

 • Instemmen met bevrijdende verjaring van gebruik van de groenstrook bij de adressen genoemd in de nota
 • De teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling machtigen tot afwikkeling van het verdere traject
pdf Bijlagen (PDF, 77.91 KB)
 

19. Differentiatie OZB voor gemeenschapshuizen, dorpshuizen etc. (Amendement Omtzigt)

Akkoord met:

 • Vooralsnog voor geen tariefdifferentiatie op te nemen in de belastingverordening de onroerendezaakbelastingen (lees: OZB) op te nemen voor gemeenschapshuizen, dorpshuizen, sportaccommodaties en andere instellingen van sociaal belang
 • De brief aan de Stichting Gemeenschapshuis “De Alde Schôl” versturen (zie bijlage 2)
 • De Raad te informeren door middel van een raad Informatie Brief (zie bijlage 3)
pdf Bijlagen (PDF, 1.28 MB)