Centrumvisie Venray 2016, vastgesteld

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van de, door de gemeenteraad op 27 september 2016, vastgestelde visie: Centrumvisie Venray 2016.

Deze centrumvisie is het afgelopen half jaar tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ondernemersvereniging Venray Centraal, de wijkraad Venray Centrum en een vertegenwoordiging van vastgoedeigenaren in het centrum. Dit heeft geresulteerd in een centrumvisie die geen blauwdruk vormt, maar een aantal ontwikkelrichtingen schetst om te komen tot een ‘compleet, compact en comfortabel’ centrum:

  • een compacte binnenstad: een overzichtelijk, compact kernwinkelgebied met duidelijke (aan)looproutes
  • een complete binnenstad: een breed en divers aanbod aan winkels, horeca, cultuur voor verschillende doelgroepen, voor jong en oud
  • een comfortabele binnenstad: een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte met aandacht voor het historisch karakter en de gevels van panden.

De visie bevat een uitvoeringsprogramma waarin concrete maatregelen worden benoemd voor de korte, middellange en lange termijn en die eraan bijdragen de binnenstad vitaal en aantrekkelijk te houden. De centrumvisie vormt input voor de geplande actualisering van het bestemmingsplan Centrum (in 2017/2018).

U kunt het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken inzien:

pdf Centrumvisie.pdf (PDF, 79.43 MB) pdf Getekend_raadsbesluit.pdf (PDF, 30.03 KB)