B&W besluitenlijst 7 november 2016

Bekijk het overzicht bijlagen openbare besluitenlijst B&W 7 november 2016

 

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

 

2 Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 31-10-2016Afdeling:

Afdeling BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: Notulen B&W vergadering 31-10-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: nee

Besluit: Akkoord

 

3 Brugdagen 2017

Afdeling: BV HRM

Adviseur: J. Hermans

Advies:  In te stemmen met het aanwijzen van 2 brugdagen in 2017.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

4 Tweede Bestuursrapportage 2016

Afdeling: BV FPC

Adviseur: G. Niessen

Advies:

1. Instemmen met het concept raadsvoorstel

2. De raad voorstellen om:

a) Kennis te nemen van de presentatie zoals deze op 12 oktober 2016 gepresenteerd is in de commissie Werken en Besturen.

b) Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2016 van € 322.038 voortvloeiend uit de 2e Bestuursrapportage 2016 en dit ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven 2016.

c) Het resultaat uit deze 2e Bestuursrapportage 2016 over de jaren 2017 t/m 2020 te verwerken als wijziging op de Programmabegroting 2017-2020.

d) Besluiten om het subsidieplafond te vermeerderen met € 33.635 en te verhogen naar € 6.217.113 voor 2016.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

 

5 Ondersteuning nieuwbouwplannen VieCuri

Afdeling: C

Adviseur: R. Reijnders

Advies: Bijgevoegd raadsvoorstel via de commissie leven aan de raad aanbieden.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

6 Concept raadsvoorstel vervlechting exploitaties Greenport Venlo

Afdeling: C

Adviseur: M. van der Meer

Advies: Kennis nemen van bijgevoegd concept raadsvoorstel welke na uw opmerkingen aan u op 14 november 2016 ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Openbaar: Nee

Besluit: Kennis van genomen

 

7 Onderwerp Afkoppelsubsidie afgestemd op WPM

Afdeling: SDW CV

Adviseur: E. Weijzen

E. Weijzen

Advies:

1) Instemmen met deelnemen aan de regeling subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen van Waterschap Peel en Maasvallei.

2) De raad voorstellen in te stemmen met de subsidieregeling afkoppelen regenwater Venray 2017, welke afgestemd is op de regeling subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen van Waterschap Peel en Maasvallei.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 Akkoord

 

8 Beleidsplan openbare verlichting

Afdeling: SDW CV

Adviseur: J. Albers

Advies:

1) De raad voorstellen om het beleidsplan openbare verlichting 2017-2021 vast te stellen en

2) Hierbij kiezen voor uitvoering van scenario 2

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 Akkoord

 

9 Wegenbeleidsplan Venray 2017-2020

Afdeling: SDW CV

Adviseur: T. Stam

Advies: De raad voorstellen:

1) Vast te stellen het “Wegenbeleidsplan Venray 2017 t/m 2020”.

2) Hierbij te kiezen voor variant 3.

3) Instemmen met het opnemen van de investeringsbudgetten voor de komende beleidsperiode (4 jaar) in de begroting van de gemeente Venray.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 t/m 3 Akkoord

 

10 Verzoek om toestemming inhoudelijke beantwoording pandeigenaar middels bijgaande brief

Afdeling: SDW FO

Adviseur: D. Groenen

Advies: Verzoek om toestemming inhoudelijke beantwoording pandeigenaar middels bijgaande brief.

Openbaar: Niet openbaar in verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

11 Voortzetting Reclamebelasting 2017 t/m 2020

Afdeling: SDW FO

Adviseur: H. Beterams

Advies:

1) Subsidie van maximaal 120.000 te verlenen aan Venray Centraal voor de uitvoering van haar activiteiten gericht op een levendig centrum voor de periode van 2017 t/m 2020, mits de raad hiervoor een budget beschikbaar stelt.

2) De raad voorstellen

- Akkoord te gaan met het voortzetten van de reclamebelasting voor de komende 4 jaren (2017 t/m 2020). Ter vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting wordt een afzonderlijke nota “Vaststelling belastingverordeningen” voorgelegd;

- De hiermee te genereren middelen na aftrek van de inningskosten als subsidie te verlenen aan Venray Centraal voor de uitvoering van haar activiteiten gericht op een levendig centrum.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

 

12 Beheerplan onkruid op verharding

Afdeling: SDW GV

Adviseur: R. Hoeymakers

Advies:

1) Kennis nemen van de evaluatie van het onkruidbeheer op verharding in 2016.

2) Instemmen met de voorgestelde lijn om onkruidbeheersing op verharding uit te gaan voeren in 2017. 3)  Een concreet uitgewerkt voorstel op basis van deze kaders terug te laten komen in het college.

Openbaar: Ja

Besluit: 1. Kennis van genomen. 2 en 3 Akkoord

 

13 Zwembad De Sprank

Afdeling: SDW MO

Adviseur: I. Leermakers

Advies:

1) In te stemmen met het scenario “Uitwerken nieuwe overeenkomst”;

2) In te stemmen met de bijbehorende kaders voor het uitwerken van een nieuwe overeenkomst;

3) Op bijlage 4 van dit voorstel geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 Wob;

4) De raad en de commissie Leven op grond van artikel 25 lid 2 respectievelijk artikel 86 lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 Wob geheimhouding op te leggen omtrent bijlage 4;

5) De raad in te laten stemmen met dit voorkeursscenario en de bijbehorende kaders middels bijgevoegd raadsvoorstel.

Openbaar: Ja, m.u.v. Bijlage 4

Besluit: 1 t/m 5 akkoord

 

14 Actieplan Participatiewet 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies:

1) Instemmen met bijgevoegd actieplan Participatiewet 2016;

2) De gemeenteraad voorstellen kennis te nemen van het actieplan en een zienswijze uit te brengen over de voorgestelde maatregelen om het tekort op het BUIG-budget terug te dringen.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

 

15 Sluiten grondexploitatie Vredepeel

Afdeling: SDW RO

Adviseur:  M. van der Meer

Advies: Bijgevoegd raadsvoorstel tot sluiting van de grondexploitatie Vredepeel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

16 Memo verkoop

Afdeling: SDW RO

Adviseur: E. van Gerven – Weijers

Advies: Kennisnemen van bijgevoegde memo.

Openbaar: Nee

Besluit: Kennis van genomen

 

17 Voortzetting ondersteuning toeristisch recreatieve ontwikkeling Venray

Afdeling: SDW RO

Adviseur: D. Vervoort

Advies:

a) Eenmalig een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 150.265 t.b.v. ; de VVV-exploitatie t/m april 2017 (€ 19.265 ), de aflossing van de lopende lening Stg. Toerisme Venray (€ 35.000 ) de ontvlechtingskosten van de huidige organisatie (€ 96.000)

b) en daarnaast de jaarbijdrage ten behoeve van de nieuwe VVV-functie voor de periode 2017 t/m 2020 te verhogen naar € 10.000 per jaar (in plaats van 8000 zoals eerder begroot),

mits de raad voor A en B budget beschikbaar stelt.

De Raad voorstellen:

1) kennis te nemen van de beëindiging van de Stichting Toerisme Venray en de organisatorische onderbrenging van de VVV-functie bij de Stichting Toeristisch-Recreatief Platform Venray per 1 mei 2017.

2) in te stemmen met de voortzetting van de financiële steun aan de VVV-functie in Venray voor de periode 2017-2020 en ten behoeve van de exploitatie van de VVV functie in de periode 2017-2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar te stellen aan het Toeristisch Recreatief Platform Venray van € 10.000,-- (voor de maanden mei-december 2017 een bijdrage van naar rato € 6.667,--).

3) het onder 2 vermelde bedrag te dekken uit het structureel beschikbare budget ten behoeve van de VVV (€ 8.000,--) en het restant (€ 2.000,--) uit de post onvoorzien.

4) ten behoeve van de ontvlechting van de huidige organisatie en ten behoeve van de verhuis- en inrichtingskosten éénmalig een bijdrage beschikbaar stellen van € 96.000,--.

5) ten behoeve van de exploitatie van de VVV in de huidige vorm in de maanden januari-april 2017 éénmalig een bijdrage beschikbaar te stellen van € 19.265,--.

6) ten behoeve van de aflossing van de lopende lening van de Stichting Toerisme Venray éénmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 35.000,--.

7) de onder punt 4, 5 en 6 vermelde bedragen (totaal € 150.265) te dekken uit de post onvoorzien.

Openbaar: Ja

Besluit: A en B akkoord. 1 t/m 7 akkoord

 

18 Voortzetting gemeentelijke bijdrage Venray Bloeit

Afdeling: SDW RO

Adviseur: D. Vervoort

Advies:

1) Subsidie voor Venray Bloeit van 50.000 per jaar te continueren voor de periode 2017 t/m 2019, mits de raad hiervoor een budget beschikbaar stelt.

2) De Raad voorstellen:

 1. in te stemmen met voortzetting van de bijdrage aan de Stichting Venray Bloeit in de jaren 2017, 2018 en 2019;

 2. de daarmee gemoeide kosten van jaarlijks maximaal € 50.000,-- in de periode 2017 t/m 2019 als volgt te dekken:

 - voor 2017 uit de post onvoorzien;

 - voor de jaren 2018 en 2019 opnemen in de programmabegroting 2018;

 3. jaarlijks een rapportage over de stand van zaken m.b.t. ‘Venray Bloeit’ tegemoet te zien.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2, 1-2-3 Akkoord

 

19 Toegangsbesluit coördinatieregeling

Afdeling: SDW RO

Adviseur: N. Pronk

Advies: De gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van:

•    het bestemmingsplan Roffert 36 Oirlo (NL.IMRO.0984.BP16006) en

•    de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

20 M.e.r.-procedure uitbreiding varkenshouderij Roffert 36 te Oirlo

Afdeling: WWL  VTH O

Adviseur: M. Billekens

Advies: De raad voorstellen:

1) het advies reikwijdte en detailniveau voor het MER voor de locatie Roffert 36 te Oirlo vast te stellen.

2) het vervolg van de m.e.r.-procedure voor Roffert 36 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Openbaar: Na informeren betrokkenen. Openbaar op 10-11-2016

Besluit: 1 en 2 Akkoord

 

21 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

22 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

23 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

24 Beroep tegen de afwijzing kwijtschelding 2015

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: W. Koenen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

25 Beroep tegen de afwijzing van kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: W. Koenen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

26 Beroepschrift tegen de afwijzing van de kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

27 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

28 Beroep tegen de afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

29 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar. In verband met bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

 

30 Verordeningen en tarieven gemeentelijke heffingen 2017

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: H. Bongaerts

Advies:

De raad het volgende voor te stellen:

1. De onderstaande belastingverordeningen vast te stellen:

a)   Verordening op de heffing en de invordering van onroerende- zaakbelastingen 2017;

b)   Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017;

c)   Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2017 (met tarieventabel);

d)   Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017 (met tarieventabel);

e)   Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017;

f)    Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2017;

g)   Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017;

h)   Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 (met tarieventabel);

i)    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 (met tarieventabel);

j)    Verordening op de heffing en de invordering van havengeldbelasting 2017;

k)   Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2017 (met tarieventabel);

l)    Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017 (met tarieventabel);

m)  Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Smakterheide Venray 2017.

 

2. De onderstaande belastingverordeningen in te trekken:

a)   Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2015

3) In te stemmen met het bijstellen van de legesinkomsten 2017, conform bijgevoegde begrotingswijziging.

4) Het voordeel van €103.913, voortvloeiend uit beslispunt 3 ten gunste te brengen van de post onvoorzien.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 t/m 4 Akkoord

 

31 Interne bereikbaarheid

Afdeling: WWL BRP

Adviseur: T. Tönnissen

Advies: Kennis nemen van de notitie over interne bereikbaarheid, bijlage 1.

Openbaar: Ja

Besluit: Kennis van genomen.

 

32 Actualisatie verordeningen en beleidsregels Participatiewet

Afdeling: WWL MO

Adviseur: I. Hellebrekers

Advies:

1) De raad voor te stellen: vaststellen van de afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

2) De raad voor te stellen: intrekken van de afstemmingverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2015

3) De raad voor te stellen: vaststellen van de verordening individuele studietoeslag gemeente Venray 2017

4) De raad voor te stellen: intrekken van de verordening individuele studietoeslag gemeente Venray 2015

5) De raad voor te stellen: vaststellen van de verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

6) De raad voor te stellen: intrekken van de verordening tegenprestatie gemeente Venray 2015;

7) De beleidsregels Beschut Werk 2017 vast te stellen

8) De beleidsregels Beschut werk 2015 in te trekken

9) De beleidsregels verlaging uitkering i.v.m. woonsituatie en inkomsten uit commerciële verhuur 2017 vast te stellen

10) De beleidsregels verlaging uitkering i.v.m. woonsituatie en inkomsten uit commerciële verhuur 2015 in te trekken

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

33 Voorstel plan van aanpak actualisatie horecabestanden team VTH

Afdeling: WWL VTH

Adviseur: J. Kessels / R. das Dores

Advies: Akkoord gaan met voorstel om het horecabestand (exploitatievergunningen, drank- en horecavergunningen, terrasontheffingen en aanwezigheidsvergunningen) gefaseerd te actualiseren en volgens de Lean principes horecaprocessen optimaliseren met aandacht voor een continu verbeterproces (PDCA: Plan, Do, Check en Act.) Op maandag 10 oktober jl. is het voorstel besproken in het Horeca- en Centrumoverleg. Vanuit KHNV is positief gereageerd op het voorstel en zij hebben voorgesteld de actualisatie in hun nieuwsbrief aan te kondigen.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

34 Herbenoeming leden Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit

Afdeling: WWL VTH

Adviseur: D. Dankaert

Advies:

1.   Instemmen met het herbenoemen van mevrouw I. de Neef als architect lid-voorzitter van het ARK;

2.   Instemmen met het herbenoemen van de heer M. Cobben als architect lid van het ARK;

3.   Instemmen met het herbenoemen van mevrouw L. Cals als monumentenlid van het ARK (ad hoc);

4.   Instemmen met het herbenoemen van de heer M. Litjens als vervangend monumentenlid van het ARK (ad hoc);

5.   Instemmen met het herbenoemen van de heer J E Kikkert als intern landschapsdeskundige van het ARK (ad hoc).

Openbaar: Ja

Besluit: 1 t/m 5 akkoord

 

35  Evaluatie Verordening op de paracommercie Venray 2014

Afdeling: WWL VTH

Adviseur: R. das Dores

Advies: Akkoord gaan met voorstel om de gemeenteraad kennis te laten nemen van de evaluatie Verordening op de paracommercie Venray 2014, haar in te laten stemmen met de conclusies en aanbevelingen (vervolgacties) uit de evaluatie en haar te laten besluiten om de Verordening op de paracommercie Venray 2014 niet te wijzigen en deze in 2019 opnieuw te evalueren.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord