B&W besluitenlijst 6 februari 2017

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar.

Bekijk de bijlagen

3. Havenverordening Venray 2017

Afdeling: SDW CV

Adviseur: E.Weijzen

Advies: De raad voorstellen de havenverordening Venray 2017 vast te stellen en gelijktijdig de Algemene havenverordening van de gemeente Meerlo-Wanssum in te trekken.

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

4. Jaarplan zwerfafval 2017 Raamovereenkomst verpakkingen

Afdeling: SDW FO

Adviseur: D. Groenen

Advies: 1.) Instemmen met het aanvragen van de zwerfafvalvergoeding van € 1,18 per inwoner uit het Afvalfonds Verpakkingen voor de extra aanpak van zwerfafval voor het jaar 2017. 2.) Instemmen met de voorgestelde inzet van middelen voor het jaar 2017.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

5. RIB Update azc Blitterswijck

Afdeling: SDW FO

Adviseur: M.Geraets

Advies: 1.) De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de stand van zaken m.b.t. het azc Blitterswijck 2.) Instemmen met de bijgevoegde communicatieboodschap voor het dorpsjournaal van Blitterswijck

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

7. Aanpassen beleidsnota “Plattelandswoningen gemeente Venray

Afdeling: SDW RO

Adviseur: J. Kniest

Advies: 1.) In te stemmen met het voorstel om de beleidsnota “Plattelandswoningen gemeente Venray” (2013) aan te passen; 2.) In te stemmen om, in afwachting van de aanpassing van de beleidsnota, alleen verzoeken in behandeling te nemen waarbij de geurbelasting overeenkomt met de norm voor geurgevoelige objecten conform de Geurverordening gemeente Venray en waarbij ook wordt voldaan aan de randvoorwaarden fijnstof en eventueel andere relevante milieuonderwerpen.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

8. Impact taken sociaal domein 2017

Afdeling: WWL SP

Adviseur: P. de Mulder

Advies: 1.) Kennis te nemen van de notitie ‘impact werkzaamheden sociaal domein 2017’. 2.) In te stemmen met de organisatorische en financiële verwerking zoals gesteld in de financiële en personele paragraaf

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

9. Handhaving Het Roekenbosch

Afdeling: WWL VTH O

Adviseur: G.Zoet

Advies: Degenen, die zijn aangeschreven vanwege de met de bestemming strijdige bewoning van de recreatiewoningen op Het Roekenbosch, middels bijgevoegde conceptbrieven informeren over de voortgang van het handhavingsproces.

Openbaar: ja

Besluit: akkoord