B&W besluitenlijst 5 september 2016

1. Uitnodigingen

 • Afdeling: BV Support
 • Adviseur: T. Schmeitz
 • Advies: voor kennisgeving aannemen
 • Openbaar: nee
 • Besluit: doorgenomen

2. Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 29-08-2016

 • Afdeling: BV Support
 • Adviseur: T. Schmeitz
 • Advies: Notulen B&W vergadering 29-08-2016 conform ontwerp vast te stellen.
 • Openbaar: nee
 • Besluit: akkoord

3. Verrekening neveninkomsten 2015

 • Afdeling: BV HRM
 • Adviseur: R. Arns
 • Advies:
  • 1. Constateren dat voor het jaar 2015 voor politieke ambtsdragers de heren Gilissen, Busser en Loonen de verrekenplicht niet van toepassing is.
  • 2. Besluiten dat voor de heren Peeters, Teunissen en Van der Putten over 2015 niet verrekend hoeft te worden omdat de hoogte van eventuele neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: 1 en 2 akkoord
 • Bijlagen

4. Europese aanbesteding leerlingenvervoer

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: G. Last
 • Advies:
  • 1. In te stemmen met het gezamenlijk Europees aanbesteden van het leerlingenvervoer en het vervoer t.b.v. het bewegingsonderwijs.
  • 2. Volmacht te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo om als aanbestedende dienst op te treden voor de volledige aanbestedingsprocedure en het voeren van verweer in het geval van een juridisch geschil in verband met deze aanbesteding.
  • 3. Voor de burgemeester: De burgemeester van de gemeente Venlo te machtigen om namens de gemeente Venray de hiermee verband houdende en relevante documenten te ondertekenen.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: 1 t/m 3 akkoord
 • Bijlagen

5. Subsidieverlening Odapark 2017

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: G. Last
 • Advies: Aan het Odapark voor het jaar 2017 een periodieke subsidie van € 59.277 verlenen voor haar reguliere activiteiten.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: akkoord
 • Bijlagen

6. Uitbreiding en wijziging Hennepconvenant Limburg 2012

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: M. Verheijen
 • Advies:
  • 1. Instemmen met de toetreding van de NV Waterleiding Maatschappij Limburg tot het Hennepconvenant 2012 en conformeren aan de daarin beschreven taken en bevoegdheden.
  • 2. Instemmen met het aanpassen van artikel 1 van het Hennepconvenant Limburg 2012 door toevoeging van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).
  • 3. Instemmen met het toevoegen aan het Hennepconvenant Limburg 2012 van artikel 4.8 waarin het aandeel van NV Waterleiding Maatschappij Limburg wordt beschreven.
  • 4. Instemmen met de tekstuele wijziging van artikel 7, derde lid, van het Hennepconvenant 2012 door toevoeging van het woord ‘telkens’.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: 1 t/m 4 akkoord
 • Bijlagen

7. Vaststelling subsidie Venrays Museum 2015

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: G. Last
 • Advies:
  • 1. Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2015
  • 2. De periodieke subsidie aan het Venrays Museum voor 2015 op € 71.836,20 vaststellen en de subsidie voor Rooynet vaststellen op € 10617,91
 • Openbaar: ja
 • Besluit: 1 en 2 akkoord
 • Bijlagen

8. Woonmonitor 2015

 • Afdeling: SDW RO
 • Adviseur: L. Langenhuizen
 • Advies:
  • 1. De laatste Etilprognoses (Progneff 2015) vast te stellen
  • 2. De Woonmonitor 2015 vast te stellen
 • Openbaar: ja
 • Besluit: 1 en 2 akkoord
 • Bijlagen

9. Subsidie Kunstencentrum Jerusalem 2016/2017

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: G. Last
 • Advies: Onder het voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2017 door de gemeenteraad, aan Kunstencentrum Jerusalem voor het seizoen 2016-2017 (12 maanden) een subsidie van €944.143 verlenen.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: akkoord
 • Bijlagen