B&W besluitenlijst 31 oktober 2016

Bekijk Bijlagen besluitenlijst 31 oktober 2016

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: Doorgenomen

2 Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 24-10-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: Notulen B&W vergadering 24-10-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: nee

Besluit: Akkoord

3 Afronden en bijstellen van de fysieke huisvesting als gevolg van de organisatieontwikkeling

Afdeling: C

Adviseur: D. van der Giessen

Advies:

Als opdrachtnemer van de opdracht: “Breng een advies uit over bestaande knelpunten, nieuwe wensen en ontwikkelingen (na de verhuizing per 1 juli 2015) die leiden tot een noodzakelijke aanpassing in de huisvesting” stel ik voor om:

 • het geformuleerde eindadvies inclusief de overige aanbevelingen ongewijzigd over te nemen, inhoudende:
  • instemmen met de voorgestelde verhuisbeweging voor enkele teams, met de volgende aanpassing: team VTHON van 2F naar 3C, team Communicatie van 1D naar 2F en team HRM van 3C naar 2F
  • De verplaatsing van het college conform variant 2 overnemen
  • Locatie Griffie ongewijzigd laten
  • Atelier behouden gezien economische aspecten
  • Geen acquisitie meer ondernemen voor verhuur ruimtes aan externen
  • Centraliseren van klantcontacten en inrichten expositieruimte in de Publiekshal
  • Nader onderzoeken mogelijke inrichting trouwlocatie in de Publiekshal
  • Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen v.w.b. de positionering in het gebouw wat betreft het “Webteam” en collega’s die qua werkzaamheden een relatie hebben met het realiseren van het “Gegevenshuis”
  • Signalering “lege werkplek beschikbaar” via schermbeveiliging nader onderzoeken
  • Spelregels met betrekking tot gebruik werkplekken in acht nemen
  • Nieuwe opdracht beleggen bij een projectleider t.b.v. de nadere fysieke uitwerking op onderdelen
  • in te stemmen met de geraamde kosten t.b.v. de benodigde aanpassingen gebouw en deze te dekken uit het budget organisatieontwikkeling
 • De raad hiervan in kennis te stellen d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Openbaar: ja, muv alle bijlagen, in verband met bedrijfsgegevens die vertrouwelijk zijn. Nota (m.u.v. bijlagen) is openbaar na informeren betrokkenen op 03-11-16.

Besluit: 1 en 2 akkoord m.u.v. 1b: variant 3 uitvoeren.

4 Mandaat Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Raedts

Advies:

 • Instemmen met en vaststellen van het Regionaal Beleids- en Afsprakenkader WMO 2016 Noord- en Midden Limburg m.v.t. beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg;
 • Besluiten tot het verlenen van mandaat aan het afdelingshoofd Samen Leven en Werken van de gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, voor het nemen van beslissingen inzake maatschappelijke opvang en beschermd wonen conform bijgevoegd mandaatbesluit.
 • Besluiten tot het verlenen van mandaat aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, voor het nemen van de beslissing tot het voeren van rechtsgedingen conform bijgevoegd mandaatbesluit.
 • Instemmen met en vaststellen van het Besluit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2016.
 • Instemmen met en vaststellen van de Beleidsregel Landelijke Toegankelijkheid en Regiobinding Maatschappelijke Opvang vanaf 1 januari 2016.

Openbaar: ja

Akkoord: ja

5 Beweegplein basisschool St. Anna Blitterswijck

Afdeling SDW MO

Adviseur: C. Zondag

Advies:

 • In te stemmen met een incidentele subsidie van € 5.000 aan de realisatie van een beweegplein bij de St. Annaschool in Blitterswijck
 • In te stemmen met een incidentele subsidie van € 2.000 voor de vervanging van een afgekeurd speeltoestel
 • De gemeentelijke subsidie aan het beweegplein mee te nemen in de verantwoording van kosten die verband houden met het AZC.
 • De gemeentelijke subsidie onder voorbehoud van een beheer- en onderhoudscontract beschikbaar te stellen.

Openbaar

Akkoord: ja. Voor kennisgeving naar de raad

6 Collectieve ziektekostenverzekering voor minima uitbreiding CZ 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: I. Hellebrekers

Advies:

 • Vanaf 1 januari 2017 de basisverzekering zorg op maat én drie pakketten aanvullende verzekering van CZ aan te bieden binnen de collectieve ziektekostenverzekering voor minima
 • Vanaf 1 januari 2017 voor het pakket Extra Uitgebreid inclusief € 0,- eigen risico een gemeentelijke bijdrage in de premie van € 20,00 per persoon per maand vast te stellen voor de mensen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en een eigen vermogen tot maximaal de grens genoemd in artikel 34 van de Participatiewet
 • Vanaf 1 januari 2017 beleidsregel B070 Standaard aanvullende of collectieve ziektekostenverzekering te wijzigen

Openbaar: ja

Akkoord: ja

7 Beantwoording vragen artikel 38 inzake GlaswebVenray

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Thielen

Advies: Instemmen met bijgaande beantwoording van de vragen conform artikel 38 van het Reglement van Orde inzake GlaswebVenray.

Openbaar: ja

Akkoord: ja

8 Richtlijnen schulddienstverlening

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. v.d. Weijer en S. Bloemen

Advies: Vaststellen van de gewijzigde richtlijnen schulddienstverlening

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

9 vaststelling subsidie Synthese 2015

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Last

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Na informeren betrokkenen. Openbaar op 03-11-2016

Besluit: Akkoord

10 Verlening subsidie Synthese 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Last

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: na informeren betrokkenen. Openbaar op 03-11-2016

Besluit: Akkoord

11 Raadsvoorstel wijziging regels begroting en verantwoording en algemene kosten grondbedrijf

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. v.d. Meer

Advies: Bijgevoegd raadsvoorstel inzake de wijziging regels begroting en verantwoording en algemene kosten grondbedrijf aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen.

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

12 Aanpassing Bestemmingsplan 'Buitengebied 2010, herziening regels' en 'Buitengebied 2010, herziening locaties'

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. Backbier

Advies: Instemmen met het bijgevoegde aangepast raadsvoorstel tot aanpassing van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010, herziening regels' en 'Buitengebied 2010, herziening locaties'.

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

13 Beroep tegen de afwijzing van de verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2015 en 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, ivm bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

14 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingschuld 2015 en 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, ivm bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

15 Beslissing op bezwaarschrift

Afdeling: WWL JZ

Adviseur: T. Goumans

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen. Openbaar op 03-11-2016

Besluit: Akkoord

16 Evenementenformulieren, algemene regels en maatstaven melding evenementen

Afdeling: WWL VTH

Adviseur: T. Dieleman

Advies: Ter kennisname

Besluitvorming burgemeester d.d. 24-10-2016

 • Vaststellen van algemene regels voor evenementen, versie 2016-10-20
 • Vaststellen van criteria voor meldingsplichtige evenementen, zoals opgenomen in het stroomschema meldingsplichtig evenement, versie 2016-10-20
 • Vaststellen van het formulier AANVRAAG VERGUNNING EVENEMENT, versie 2016-10-20, onder intrekking van het oude aanvraagformulier
 • Vaststellen van het formulier MELDING EVENEMENT, versie 2016-10-20

Bijlagen:

 • Besluit burgemeester
 • Algemene regels
 • Stroomschema en criteria melding
 • Aanvraag vergunning evenement
 • Melding evenement

Openbaar: ja

Besluit: Kennis van genomen

17 Kennisgeving resultaat zelfevaluatie BRP en PNIK

Afdeling: WWL BRP

Adviseur: J. Frencken

Advies:

 • Kennisnemen van de managementrapportage Zelfevaluatie BRP
 • Kennisnemen van de managementrapportage Zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK)
 • Ondertekenen van de uittreksels zelfevaluatie

Openbaar: nee (besluiten die de veiligheid van de Staat kunnen schaden en - het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van anderen die bij de aangelegenheid zijn betrokken)

Besluit: 1 en 2 kennis van genomen.