B&W besluitenlijst 26 september 2016

Bekijk het overzicht Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 26 september

1. Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2. Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 19-09-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: Notulen B&W vergadering 19-09-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: nee

Besluit: Akkoord

3. Vaststellen Programmabegroting 2017-2020

Afdeling: BV FPC

Adviseur: A. de Wit

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Openbaar na informeren betrokkene

Besluit: Akkoord

4. Financiële verordening gemeente Venray

Afdeling: BV FPC

Adviseur: R. Bosmans

Advies: De raad voorstellen om: a. de Financiële verordening Gemeente Venray, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 maart 2016 in te trekken b. vast te stellen de Financiële verordening gemeente Venray

Openbaar: Openbaar

Besluit: 1a en b Akkoord

5. Voortgangsrapportage majeure projecten

Afdeling: BV FPC

Adviseur: D. Lenssen

Advies: De voortgangsrapportages majeure projecten ter behandeling in de commissie Werken en Besturen van oktober vast te stellen.

Openbaar: Openbaar

Besluit: 1 Akkoord

6. Annotatie Bestuursvergadering NLW d.d. 29 september 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar vanwege persoonlijke beleidsopvattingen; intern beraad

Besluit: Kennis van genomen

7. Beantwoording vragen motie werk en vluchtelingen

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: Instemmen met Raadsinformatiebrief over motie werk en vluchtelingen.

Openbaar: Openbaar na informeren betrokkenen

Besluit: Akkoord

8. Beoordeling projectplannen gemeenschapsaccommodaties

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Thielen / W. van der Bas

Advies: De raad voorstellen: In te stemmen met de inhoudelijke beoordelingscriteria en wegingssystematiek zoals aangegeven in bijlage 1; In te stemmen met de instelling van een beoordelingscommissie, bestaande uit zowel intern als externe betrokkenen; Evaluatie en verantwoording door de beoordelingscommissie.

Openbaar: Openbaar

Besluit: 1 t/m 3 Akkoord

9. Drugspreventieproject 'Helder'

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Janssen

Advies: Kennis te nemen van de nulmeting (Rapid Assessment and Response, RAR) van het drugspreventieproject ‘Helder’ inclusief de bijlage waarin aanbevelingen vertaald zijn naar een aanpak in de gemeente Venray.

Openbaar: Openbaar

Besluit: Kennis van genomen

10. Gemeentelijk subsidiebeleid 

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Thielen

Advies:

De raad voorstellen om: 1) Kennis te nemen van de stand van zaken; 2) In te stemmen met de algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk subsidiebeleid ten behoeve van de dialoog met betrokken partijen, te weten: a) voor wat hoort wat b) subsidie als stimulans c) kwalitatieve ontwikkeling d) samenwerking. 3) Kennis te nemen van de voorgenomen aanpak en vervolgstappen; 4) Een bedrag ad € 25.000,- ten laste van de algemene middelen te reserveren voor het proces.

Openbaar: Openbaar

Besluit: 1) Kennis van genomen 2) Akkoord 3) Kennis van genomen 4) Akkoord

11. Agenda en annotatie voor de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz d.d. 28 september 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Boon

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar vanwege persoonlijke beleidsopvattingen; intern beraad. Nota en bijlagen zijn niet openbaar

Besluit: Akkoord

12. Zienswijze Omnibuzz-begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018 – 2020

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Boon

Advies: De Raad voorstellen om in te stemmen met de “begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018 – 2020” van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Openbaar: Openbaar

Besluit: Akkoord

13. Plan van Aanpak JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Theelen

Advies: Plan van Aanpak JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) voor kennisgeving aannemen.

Openbaar: Openbaar

Besluit: Akkoord

14. Subsidieverlening BiblioNu 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Last

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Openbaar

Besluit: Akkoord

15. Raadsinformatiebrief Starterslening

Afdeling: SDW RO

Adviseur: L. Langenhuizen

Advies: 1) Instemmen met raadsinformatiebrief inzake ontwikkelingen Starterslening. 2) Accorderen van bijgevoegd persbericht.

Openbaar: Openbaar

Besluit: 1 en 2 Akkoord

16. Beroep tegen de afwijzing van de kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar vanwege bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

17. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar vanwege bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

18. Beslissing op bezwaarschrift waarbij een ontheffing is verleend voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare ruimte tijdens de kermis Venray

Afdeling: WWL JZ

Adviseur: J. de Groot

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Openbaar

Besluit: Akkoord

19. Verlenging GRP en versnelling klimaatadaptatie

Afdeling: SDW CV

Adviseur: E. Weijzen

Advies: 1) Het verlengen van het huidige GRP met een 1 jaar. 2) Het versnellen van het klimaatadaptatieprogramma, conform RIB.

Openbaar: Openbaar

Besluit: Akkoord