B&W besluitenlijst 24 oktober 2016

Bekijk de bijlagen

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: Doorgenomen

2 Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 17-10-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B&W vergadering 17-10-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: nee

Besluit: Akkoord

3 Financiële verordening gemeente Venray

Afdeling: BV FP & C

Adviseur: R. Bosmans

Advies: De raad voorstellen om:

 • de Financiële verordening Gemeente Venray, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 maart 2016 in te trekken
 • vast te stellen de Financiële verordening gemeente Venray

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

4 Controleprotocol Gemeente Venray 2016-2019

Afdeling: BV Kwaliteit

Adviseur: H. Mijnster

Advies: De raad voorstellen tot vaststelling van het controleprotocol Gemeente Venray 2016-2019 met eventuele optie van verlenging (maximaal 4 maal 1 jaar).

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

5 Intern Controle Plan2016

Afdeling: BV Kwaliteit

Adviseur: H. Mijnster

Advies: Vaststellen van het Intern Controle Plan  2016

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

6 Cliëntervaringsonderzoek jeugd en klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Afdeling: SDW MO

Adviseur: W. Peeters

Advies:

 • Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek jeugd gemeente Venray, juni 2016.
 • Kennis te nemen van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente Venray, juni 2016.
 • Het rapport ‘cliëntervaringsonderzoek jeugd en klanttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente Venray’ ter informatie te verspreiden onder de commissieleden Leven en de gemeenteraad.

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

7 Regioplan VSV 2016-2020

Afdeling: SDW MO

Adviseur: Y. Arts

Advies: Kennis te nemen van de Aanvraag VSV-middelen regio 38 2016-2020

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (27-10-2016)

Besluit: Akkoord

8 Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2017 - 2022

Afdeling: SDW MO

Adviseur: Y. Arts

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Openbaar na informeren betrokkenen (27-10-216)

Akkoord: ja

9 Subsidie MEE 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Raedts

Advies: In te stemmen met verstrekken subsidie aan MEE over het jaar 2017

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

10 Uitvoeringsplan harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Venray

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Jeurissen

Advies:

 • Kennis te nemen van het uitvoeringsplan harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Venray (bijlage 1);
 • De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

11 Vaststelling wijzigingsplan ‘Vredeweg 20 Vredepeel’

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies:

 • het wijzigingsplan ‘Vredeweg 20 Vredepeel’ (NL.IMRO.0984.WBP15004-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen.
 • besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

12 Beroepschrift tegen de afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

13 Beroep tegen de afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar ivm bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

14 vaststellen wijkgrenzen

Afdeling: BV GEO

Adviseur: H. van Rhee

Advies:

 • Vaststellen van de wijkgrenzen zoals in bijgaande kaarten is aangegeven en conform advies CBS
 • intrekken het gedeelte van het Raadsbesluit van 28 september 1976 aangaande de wijkgrenzen, voor zo ver het de wijk Centrum, Oost, West, Brukske, Vlakwater, Veltum, Brabander en Smakterheide  betreft.
 • Vaststellen van de buurten Landweert 1, 2, 3 en Keizersveld, Brukske 1 en Brukske 2, Burggraaf, Oranjebuurt en Bomenbuurt, Noordwest, West-Midden en Zuidwest, Veltum 1 en 2.

Openbaar: ja

Besluit: 1, 2 en 3 akkoord

15 Vaststellen straatnamen Blitterswijck,Geijsteren, Wanssum

Afdeling: BV GEO

Adviseur: H. van Rhee

Advies:

 • Vaststellen van de straatnamen Bergerhofweg, Broekstraat, Brugweg, Busweiderweg, Eerste Busweiderweg, Eerste Mussenbergweg, Galgenberg, Mussenbergdwarsstraat, Natuurschoonweg, Reijnenweg, Tiendvrijeweg, Tweede Mussenbergweg, Weerdenweg, Wijnhoverhofweg, Windmolenweg en Windmolenzijweg en voor de oude maasarm ten zuiden van Roekenbosch de naam Sohr vast te stellen in Blitterswijck.
 • Vaststellen van de straatnamen Driesstraat, Geysterenderweg, Haalweide, Hellingsveldweg, Helmeer, Leigraafweg, Maasstraat, Op de Haard, Parakkerweg, Peddepoel, Stayerweg, Tervoorenstraat, Toete Man Pedje en Urnenweg en de haven te benoemen als Industriehaven en de Grote Molenbeek (voor de vertakking vanaf de haven zuidwaarts) te Wanssum.
 • Vaststellen van de straatnamen Campagneweg en Blauwe Steen in Geijsteren conform bijgaande kaarten.

Openbaar: ja

Besluit: 1, 2 en 3 akkoord

16 Straatnaamgeving BAM terrein Stationsweg

Afdeling: BV GEO

Adviseur: H. van Rhee

Advies: Vaststellen straatnaam Loek Nelissenstraat voor de nieuwe verbindingsweg op industrieterrein De Hulst, tussen Stationsweg en De Hulst, conform bijgaande tekening

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

17 Algemene Beschouwingen Begroting 2017

Afdeling: Concern

Adviseur: T. Leijsten

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Openbaar na informeren betrokkenen. Openbaar op 26-10-2016

Besluit: Akkoord