B&W besluitenlijst 23 januari 2017

Bijlagen B&W besluitenlijst 23 januari 2017

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Doorgenomen

2 Vaststelling notulen van de B&W vergadering van

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B & W vergadering van 16 januari 2017 conform ontwerp vast te stellen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Akkoord

4 Nota behoud eigendomsrecht en aanpak van onrechtmatig gebruik gemeentegrond en verhuur reststroken

Afdeling: SDW / G en V

Adviseur: P. Hanen

Advies:

1. Vaststellen van de ‘Beleidsregel Behoud eigendomsrecht en aanpak van onrechtmatig gebruik gemeentegrond Venray 2017’ en deze op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2. Instemmen met het aangaan van huurovereenkomsten van reststroken grond die nu of in de toekomst in gebruik zijn bij inwoners en die de gemeente niet zelf nodig heeft.

3. De kosten ad € 45.255 ten laste brengen van de post onvoorzien en verantwoorden in de eerste Berap van 2017.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

5 Herzieningsbesluit subsidie KCJ

Afdeling: SDW / MO

Adviseur: G. Last

Advies: Het subsidiebesluit van 5 september 2016 aan Kunstencentrum Jerusalem intrekken omdat daarin sprake is van een verplichting waarvoor geen juridische grondslag bestaat en vervangen door een nieuw, inhoudelijk verder gelijk, besluit zonder deze verplichting.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

6 Verbetering hulp aan slachtoffers loverboys

Afdeling: SDW / MO

Adviseur: W. Peeters

Advies:

1. Kennis nemen van het innovatief zorgprogramma voor slachtoffers van loverboys van zorgaanbieders.

2. In te stemmen met plan van aanpak verbetering ketenaanpak slachtoffers loverboys van de werkgroep loverboyproblematiek Limburg

Openbaar: ja, vanaf 26-01

Besluit: 1 en 2 akkoord

7 Regisseur Jeugd & Veiligheid

Afdeling: SDW / MO

Adviseur: M. Janssen

Advies:

1. Inzet van de regisseur Jeugd & Veiligheid structureel te maken en de formatieve omvang te bepalen op 8 uren per week.

2. In te stemmen om het budget ‘secretaris driehoek’ en deel van het budget voor jeugdtaken structureel in te zetten ten behoeve van formatieve invulling van de regisseur Jeugd & Veiligheid.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 Akkoord

8 Subsidieverlening 2016-2017 Cultureel Centrum

Afdeling: SDW/MO

Adviseur: I Theeuwen

Advies:

1. Aan Stichting Cultureel Centrum Venray een periodieke subsidie van € 767.201,00 verlenen voor de periode van 1 augustus 2016 tot 1 juli 2017 voor culturele voorstellingen en sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten.

2. Voor de maand juli 2016 de gevraagde subsidie van € 70.906 te weigeren, omdat deze al in de verlening 2015-2016 is meegenomen .

3. Besluiten op grond van artikel 1.4. lid 4 Besluit nadere regels subsidieverstrekking 2017 (Bnrs 2017) af te wijken van de in artikel 1.4. lid 1 voorgeschreven uiterste indieningsdatum.

4. In te stemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking.

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

9 Vervlechting grondexploitaties Greenport Venlo

Afdeling: Concern

Adviseur: M. van der Meer

Advies:

1. Instemmen met de Raamovereenkomst Vervlechting Greenport Venlo.

2. Instemmen met de Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo.

3. Instemmen met de overeenkomst van geldlening B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

4. Besluiten om op basis van het model van de akte van borgtocht van de BNG, onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden, onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de juiste nakoming van alle verplichtingen van B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo uit hoofde van de [daarin genoemde] leningen, een en ander tot een maximumbedrag van 5,4% van € 20.000.000,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).

5. Besluiten tot opheffen gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Businesspark Venlo (Greenpark).

6. In te stemmen met de in deze nota gedane voorstellen ten aanzien van de diverse moties,

toezeggingen en wensen en bedenkingen.

7. De portefeuillehouder Werken te machtigen om wijzigingen van technische aard aan te brengen in de operationele, juridische documenten als genoemd in bijlage 1, de closing agenda.

8. Instemmen met het door de Algemene Vergadering Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. te nemen besluit inzake de goedkeuring van het Bestuursbesluit tot het aangaan (o.a.) van de Raamovereenkomst.

9. Goedkeuren van het voorgenomen besluit van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Businesspark Venlo Greenpark inzake het aangaan (o.a.) van de raamovereenkomst.

Voor de burgemeester:

10. De heer J.W.G.M. Loonen machtigen conform bijgevoegde volmacht.

11. Wethouder Loonen te machtigen in te stemmen met het voorgenomen bestuursbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Businesspark Venlo Greenpark inzake het aangaan van de raamovereenkomst en alle andere daaruit voortvloeiende besluiten.

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

10 Freedom Ride

Afdeling: SDW / RO

Adviseur: J. Riechelman

Advies: Akkoord gaan met het verlenen van een incidentele subsidie van € 5000,= voor de Freedom-Ride toertocht op Bevrijdingsdag 2017 aan Stichting Liberation Route Europe.

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

15 Vervolgadvies organisatieontwikkeling fase III

Afdeling: Concern

Adviseur: D. van der Giesen

Advies: Kennisnemen van het vervolgadvies organisatieontwikkeling fase III

Openbaar: ja

Besluit: akkoord