B&W besluitenlijst 21 november 2016

Bekijk de bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 21 november 2016

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2 Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 14-11-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: notulen B&W vergadering 14-11-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: nee

Besluit: akkoord

3 Interne klachtenregeling

Afdeling: BV AB

Adviseur: L. Pronk

Advies: 1. Vaststellen van de geactualiseerde Interne klachtenregeling gemeente Venray.

Voor de burgemeester: 2. Vaststellen van de geactualiseerde Interne klachtenregeling gemeente Venray.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

4 Reactie rapport Brink

Afdeling: CON

Adviseur: D. Vervoort

Advies: 1. instemmen met bijgevoegde brief aan de gemeenteraad.

Openbaar: ja m.u.v. de bijlage i.v.m. bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn toevertrouwd

Besluit: akkoord

5 Kweek medicinale cannabis

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Janssen

Advies: Kennis te nemen van bijgevoegde brief van de burgemeester.

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen

Besluit: kennis van genomen

6 Afwegingskader woningbouwplannen en regionaal woonbehoefteonderzoek

Afdeling: SDW RO

Adviseur: L. Langenhuizen

Advies: 1) in te stemmen met het regionaal opgestelde basis afwegingskader woningbouwplannen; 2) Dit basis afwegingskader lokaal nog nader uit te werken; 3) Het woonbehoefteonderzoek voor kennisgeving aan te nemen en dit te gebruiken als onderbouwend document voor de nog vast te stellen lokale woonvisie.

Openbaar: ja

Besluit: 1 t/m 3 akkoord

7 Beroep op bevrijdende verjaring diverse adressen

Afdeling: SDW RO

Adviseur: F. Bell

Advies: 1) Instemmen met bevrijdende verjaring van de grond bij de woning Alaertslaan 8 te Venray. 2) Instemmen met bevrijdende verjaring van de grond bij de woning Alaertslaan 16 te Venray. 3). Instemmen met bevrijdende verjaring van de grond bij de woning Alaertslaan 20 te Venray. 4.) Instemmen met bevrijdende verjaring van de grond bij de woning Beekweg 47 te Venray. 5.) Instemmen met bevrijdende verjaring van de grond bij de woning Hagelweg 5 te Venray. 6.) Instemmen met bevrijdende verjaring van de grond bij de woning Kruitweg 8 te Venray. 7.) De teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling te machtigen tot afwikkeling van het verdere traject

Openbaar: ja m.u.v. alle bijlagen

Besluit: 1 t/m 7 akkoord

8 Bouwkavels

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. van der Meer

Advies: Besluiten conform het in de nota genoemde voorstel.

Openbaar: niet openbaar i.v.m. economische of financiële belangen van de gemeente en - bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

9 Overeenkomst exploitatie Woningbouw Zuidsingel (locatie voormalige biologische school)

Afdeling: SDW RO

Adviseur: E. van Gerven

Advies: 1.) aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201407310, d.d. 9 november 2016; 2.) in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst: “Woningbouw Zuidsingel (locatie voormalige biologische school)”.

Openbaar: ja m.u.v. de bijlagen. De zakelijke inhoud van de overeenkomst wordt bekend gemaakt

Besluit:  1 en 2 akkoord

10 Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Zuidsingel-Eikenlaan-Lindenstraat Venray (NL.IMRO.0984.BP14006-on01)

Afdeling: SDW RO

Adviseur: J. Hendriks

Advies: 1.) Besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Woningbouw Zuidsingel-Eikenlaan-Lindenstraat Venray (NL.IMRO.0984.BP14006-on01). 2.) In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Zuidsingel-Eikenlaan-Lindenstraat Venray (NL.IMRO.0984.BP14006-on01) en het in procedure brengen daarvan.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

11 Openbaar vervoer Ysselsteyn

Afdeling: SDW RO

Adviseur: S. Halbersma

Advies: In te stemmen met bijgevoegde concept-brief aan het college van GS inzake het openbaar vervoer te Ysselsteyn per 11-12-2016

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

12 Beslissing op bezwaarschrift

Afdeling: WWL/VTH-O

Adviseur: M. Davits

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

13 Beroep tegen de afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek 2016

Afdeling: WWL/B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: niet openbaar i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

14 Financiële afwikkeling Stichting Venray Events

Afdeling: WWL/ AMT

Adviseur: M. van Iren

Advies: 1.) Voldoen aan de borgstelling van 11 november 2010 en de aanspraak hierop van 10 oktober 2016 door de Rabobank ter voldoening van het gemeentelijke deel van de restschuld van €45.000 van Stichting Venray Events. 2.) Oninbaar verklaren van de lening aan Stichting Venray Events ten bedrage van € 6.700,00 en oninbaar verklaren van de factuur zijnde de eindafrekening energiekosten van € 6.030,25. 3.) De som van de hierboven genoemde bedragen van € 57.730,25 ten laste laten komen van onvoorzien. 4.) Dit besluit ter kennis brengen aan de Raad

Openbaar: ja

Besluit: 1 t/m 4 akkoord

15 RFP breedbandvoorziening

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Thielen

Advies: Instemmen met bijgaand Request for Proposal voor een breedbandvoorziening

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

16 Personele aangelegenheid, benoeming van 2e en 3e adjunct-secretaris

Afdeling: BV HRM

Adviseur: A. Slob

Advies: 1.) In te stemmen met de tijdelijke benoeming van de heer J.H.A. Killaars per 1 december 2016 tot 1 december 2019 tot 2e adjunct-secretaris met de bevoegdheid tot volledige vervanging van de gemeentesecretaris / algemeen directeur bij diens afwezigheid en de afwezigheid van de adjunct-secretaris onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 29 september 2015 tot benoeming van de heer J.H.A. Killaars tot 3e adjunct-secretaris voor de periode van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2018. 2.) In te stemmen met de tijdelijke benoeming van de heer E.W.H.M. Voesten per 1 december 2016 tot 1 december 2019 tot 3e adjunct-secretaris met de bevoegdheid tot volledige vervanging van de gemeentesecretaris / algemeen directeur bij diens afwezigheid, de afwezigheid van de adjunct-secretaris en de afwezigheid van de 2e adjunct-secretaris.

Openbaar: nee i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: 1 en 2 akkoord