B&W besluitenlijst 19 september 2016

Bekijk het overzicht Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 19 september 2016

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: Nee

Besluit: Doorgenomen

2 Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 12-09-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: Notulen B&W vergadering 12-09-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: Nee

Besluit: Akkoord

3 Hospice Zenit subsidie 2015 herzien en vaststellen en verlenen subsidie 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong/ M. Boon

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

4 Intentieovereenkomst VSV regio 38 2016-2020

Afdeling: SDW MO

Adviseur: Y. Arts

Advies: 1) Te besluiten tot het aangaan van een intentieovereenkomst Regionale aanpak VSV. 2) Beslispunt burgemeester: wethouder onderwijs, M. van der Putten, te machtigen tot ondertekening van de intentieovereenkomst

Openbaar: Na ondertekening overeenkomst

Besluit: 1 en 2 akkoord

5 Jaarverslag 2015 en eerste halfjaarrapportage 2016 van NLW Groep

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: 1) Kennisnemen van het financieel jaarverslag 2015 van de NLW Groep. 2) Kennisnemen van het financieel verslag tot en met juni 2016 van de NLW Groep

Openbaar: Ja

Besluit: 1) Kennis van genomen. 2) Kennis van genomen

6 Onderwijshuisvesting

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Last

Advies: 1) het financiële overzicht van de beschikbare kredieten/budgetten vast te stellen en ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. 2) in te stemmen met het voorstel aan de raad zoals bijgevoegd.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

7 Vaststellen periodieke subsidie 2015 voor peuterspeelzaalwerk

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

8 Agenda en stukken DB Venlo Greenpark d.d. 21-09-2016

Afdeling: SDW RO

Adviseur: D. Vervoort

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Nee, vanwege economische of financiële belangen van de gemeente

Besluit: Akkoord

9 Ontwerp wijzigingsplan 'Peelken 2 Ysselsteyn'

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: 1) Besluiten geen inspraak te verlenen op het wijzigingsplan 'Peelken 2 Ysselsteyn' (NL. IMRO.0984. WBP15003-on01). 2) In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 'Peelken 2 Ysselsteyn' (NL. IMRO.0984. WBP15003-on01) en het in procedure brengen daarvan.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

10 Vaststellen bestemmingsplan 'Pompstation Breehei te Leunen'

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: Instemmen met bijgaand raadsvoorstel: Het bestemmingsplan 'Pompstation Breehei te Leunen' (NL.IMRO.0984.BP16002-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

11 Vaststellen bestemmingsplan 'Woningbouw Zuidsingel Venray'

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: Instemmen met bijgaand raadsvoorstel. 1) Het bestemmingsplan 'Woningbouw Zuidsingel Venray' (NL.IMRO.0984.BP14022-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken 2) besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

12 Beroep tegen de afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Nee, vanwege bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

13 Beroep tegen de afwijzingen van de kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2015 en 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Nee, vanwege bescherming van de privacy

Besluit: akkoord