B&W besluitenlijst 19 december 2016

Bekijk de Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 19 december 2016

1. Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2. Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 12-12-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: notulen B&W vergadering 12-12-2016 conform ontwerp vast te stellen

Openbaar: nee

Besluit: akkoord

3. Benoeming lid commissie straatnaamgeving

Afdeling: BV GEO

Adviseur: H. van Rhee

Advies: benoemen Lisa Baltussen, stedenbouwkundige bij de gemeente Venray, tot lid van de commissie straatnaamgeving

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

4. Straatnaamgeving in het kader van beheer

Afdeling: BV GEO

Adviseur: H. van Rhee

Advies: vaststellen straatnaam Kasteellaan voor de zijweg van de Maasweg conform bijgaande tekening

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

5. Beleidsregels en mandaat flexibel belonen

Afdeling: BV HRM

Adviseur: R. Arns

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen en openbaar na definitief besluit (d.d. instemming OR)

Besluit: akkoord

6. Eenmalige bijdrage kleedlokalen B.V.V.’27

Afdeling: SDW FO

Adviseur: M. Geraets

Advies: in te stemmen met de raadsinformatiebrief zoals bijgevoegd

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen

Besluit: akkoord

7. Annotatie Bestuursagenda NLW d.d. 21 december 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, ivm persoonlijke beleidsopvattingen, intern beraad

Besluit: akkoord

8. Landen proces “Doorontwikkeling Sociaal Domein” in reguliere organisatie

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. van den Hoek

Advies: 1.) kennisnemen van de notitie betreffende landen van het proces “Doorontwikkeling Sociaal Domein” in de reguliere organisatie. 2.) instemmen met de overheveling van het restantbudget 2016 naar 2017 t.b.v. de in de kostenraming genoemde onderdelen.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

9. Subsidie gezinscoaches

Afdeling: SDW MO

Adviseur: W. Peeters

Advies: aan Synthese een subsidie te verlenen van € 1.403.710 (€ 701.855 over het jaar 2017 en € 701.855 over het jaar 2018) ten behoeve van de inzet van gezinscoaches in de gemeente Venray

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

10. Subsidie Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Janssen

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord
 

11. Subsidieverlening 2017 voor peuterspeelzaalwerk

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

12. Subsidieverlening 2017 Voor- en vroegschoolse educatie

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong / G. Last

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord
 

13. Meerjarenplan Veilig Thuis 2017-2018 en begroting 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Raedts

Advies:

1. instemmen met het meerjarenplan (en de begroting) Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg 2017- 2018 en de begroting 2017

2. instemmen met inzet van € 152.400,63 vanuit het budget jeugd

3. gemeente Venlo informeren over het besluit

4. het budget Veilig Thuis op te hogen met € 46.201,03 tot € 152.400,63

5. een bedrag van € 46.201,03 toevoegen aan de nog te realiseren opgaven Jeugd 2017 bij de 1e berap 2017

6. akkoord gaan met bijgevoegde Raadsinformatiebrief

Openbaar: ja

Besluit: 1 t/m 6 akkoord

14. Beleidsplan volwasseneneducatie / laaggeletterdheid

Afdeling: SDW MO

Adviseur: I. Hellebrekers

Advies: in te stemmen met het beleidsplan volwasseneneducatie 2017-2019 ‘Venray participeert door taal’

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

15. Sluiting grondexploitatie Veulen

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. van der Meer

Advies: bijgevoegd raadsvoorstel tot sluiting van de grondexploitatie Veulen aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

16. Grondprijzen 2017

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. van der Meer

Advies: de grondprijzen vanaf 1 januari 2017 vaststellen conform bijgevoegde grondprijzenkaart plus tekeningen

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

17. Voortgang Mobiliteitsplan Noord Limburg / Venray

Afdeling: SDW RO

Adviseur: S. Halbersma

Advies: bijgevoegde raadsinformatiebrief door tussenkomst van de Griffie, door te geleiden naar de leden van de gemeenteraad en de commissie Werken en Besturen

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

18. Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brugpas - Veulenseweg Veulen

Afdeling: SDW RO

Adviseur: N. Pronk

Advies: 1.) besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Woningbouw Brugpas – Veulenseweg Veulen (NL.IMRO.BP15010-on01). 2.) in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brugpas – Veulenseweg Veulen (NL.IMRO.0984.BP15010-on01) en het in procedure brengen daarvan

Openbaar: ja, met uitzondering van bijlage 1 in verband met economische belangen gemeente 

Besluit: 1 en 2 akkoord
 

19. Ontwerpbestemmingsplan ‘Diepeling 5 Castenray’

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: 1.) besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Diepeling 5 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP1506-on01). 2.) in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Diepeling 5 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP1506-on01) en het in procedure brengen daarvan.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

20. Vaststelling wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg voormalig BAM-terrein’

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: 1.) de zienswijzen ontvankelijk, deels gegrond en deels ongegrond te verklaren overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in de nota zienswijzen dat als separate bijlage deel uitmaakt van het wijzigingsplan; 2.) het wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg voormalig BAM-terrein’ (NL.IMRO.0984.WBP16002-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

21. Openbaar vervoer Blitterswijck AZC

Afdeling: SDW RO

Adviseur: S. Halbersma

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen

Besluit: akkoord

22. School Geijsteren

Afdeling: SDW RO

Adviseur: R. Blaauw / M. van der Meer

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

23. Openbare verkoop St. Leonardsweg 14 Wanssum

Afdeling: SDW RO

Adviseur: E. van Gerven – Weijers

Advies: in te stemmen met de niet-gunning van het perceel met de daarop gelegen woning aan de St. Leonardsweg 14 te Wanssum

Openbaar: ja, met uitzondering van de bijlage 1 en 2 ivm economische belangen en privacy

Besluit: akkoord

24. Anterieure overeenkomsten woningbouw Veulen

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. van der Meer

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja, de zakelijke inhoud van de overeenkomst wordt bekend gemaakt. Openbaar met uitzondering van de bijlagen

Besluit: akkoord

25. Beslissing op bezwaarschrift

Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray van 6 juli 2016 waarbij deels ten laste van de heer mr. M.J.M. Strijbosch, Postbus 610, 5600 AP te Eindhoven een tegemoetkoming in geleden planschade werd toegekend.

Afdeling: WWL JZ

Adviseur: T. Goumans

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

26. Subsidie programma eerste tender 2017 op grond van het evenementenbeleid

Afdeling: WWL VTH

Adviseur: M. Canli

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: ja, met uitzondering van bijlage II

Besluit: akkoord

27. Vaststelling wijzigingsplan ‘Peelken 2 Ysselsteyn”

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: 1.) het wijzigingsplan ‘Peelken 2 Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984.WBP15003-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen. 2.) besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord