B&W besluitenlijst 17 oktober 2016

Bekijk het overzicht Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 17 oktober 2016

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2 Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 10-10-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B&W vergadering 10-10-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: nee

Besluit: akkoord

3 Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2016 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief

Afdeling: BV FP&C

Adviseur: R. Bosmans

Advies: Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief

Openbaar: Ja.

Besluit: akkoord

4 Regionaal programma volwasseneducatie Noord Limburg

Afdeling: SDW MO

Adviseur: I. Hellebrekers

Advies:

  • Het 'Samenwerkingsconvenant Regionaal Educatieprogamma' aan te gaan voor de periode van 2015-2017;
  • Kennis te nemen van het Regionaal Programma Educatievoorziening.

Openbaar: Ja

Besluit:  1 en 2 Akkoord

5 Agenda en annotatie voor het PHO Sociaal domein d.d. 20 oktober 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. van den Hoek

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar, i.v.m. persoonlijke beleidsopvatting, intern beraad

Besluit: Akkoord

6 Beroep tegen de afwijzing van de kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies:Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

7 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

8 RIB Concept Woonvisie Venray

Afdeling: SDW RO

Adviseur: E. Janssen

Advies: Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief en deze na accordering aan de Raad toe te sturen via de Griffie. Het Presidium is aangeboden een presentatie te geven over de stand van zaken van de nieuwe Woonvisie in de commissie Wonen. Het Presidium heeft er in dit stadium voor gekozen om geïnformeerd te worden via een raadsinformatiebrief. Bijgaand deze raadsinformatiebrief

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen 20-10-2016

Besluit: Akkoord