B&W Besluitenlijst 17 januari 2017

Bijlagen bij besluitenlijst 17 januari 2017

1. Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2. Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 09-01-2017

Afdeling: BV Support

Adviseur: T. Schmeitz

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: kennis van genomen

3. buitenlandse dienstreis dhr. L. Peeters naar Noorwegen

Afdeling: BV BZ

Adviseur: J. Leenen

Advies: instemmen met bijgevoegde opdracht

Openbaar: ja, na informeren Presidium op 6 februari. Openbaar per 07-02-2017 met uitzondering van bijlage 3 ivm privacy

Besluit: akkoord

4. Kennisnemen van de conceptversies van de in control scan en de managementletter opgesteld door de accountant

Afdeling: BV FPC

Adviseur: A. de Wit

Advies: Kennisnemen van de conceptversies van de in control scan en de managementletter opgesteld door de accountant.

Openbaar: ja, met uitzondering van de bijgevoegde rapporten

Besluit: Kennis genomen van de concept versie

5. Voortgangsrapportage majeure projecten

Afdeling: BV FPC

Adviseur: D. Lenssen

Advies: 1) De voortgangsrapportages majeure projecten ter behandeling in de commissies van januari en februari 2017 vast te stellen. 2) Wijzigingen in de lijst Majeure Projecten conform bijlage 1 vast te stellen.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

6. Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden-Limburg

Afdeling: C

Adviseur: E. Teurlincx

Advies: Instemming met de bijgevoegde brief inzake Bestuursopdracht Internationale zaken aan de gemeente Venlo (bijlage 1).

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

7. Procesplan Omgevingswet 2017

Afdeling: C

Adviseur: P. Huijs

Advies: 1.) Bijgevoegde conceptraadsnota en procesplan Omgevingswet 2017 vast stellen en voor consultatie en vaststelling toesturen aan de commissie Wonen en de gemeenteraad. 2) Kennisnemen van het ‘achtergronddocument Omgevingswet en bijbehorende bijlagen’. Deze informatie is vooral bedoeld als achtergrondinformatie voor de raad.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

8. Voorstel inzake KCJ

Afdeling: C

Adviseur: L. van Lieshout

Advies: Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen. Openbaar op 19-01-2017

Besluit: akkoord

9. Deelname wijkteam door MET GGZ

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Raedts

Advies: 1) instemmen met voortzetting deelname aan 2 wijkteams door MET GGZ. 2) het budget wijkteams op te hogen met € 24.421. 3) een bedrag van € 24.421 af boeken van het budget individuele begeleiding 18+ bij de 1e berap 2017

Openbaar: ja

Besluit: 1 t/m 3 akkoord

10. Motie tussen wal en schip

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Raedts

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen. Openbaar op 19-01-2017

Besluit: akkoord

11. Raadsinformatiebrief uitvoeringsagenda kadernota Kunst en Cultuur

Afdeling: SDW MO

Adviseur: I Theeuwen

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen. Openbaar op 19-01-2017

Besluit: akkoord

12. Agenda en annotatie voor het PHO Sociaal Domein d.d. 19 januari 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. van den Hoek

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, vanwege persoonlijke beleidsopvatting, intern beraad. Nota en bijlagen zijn niet openbaar.

Besluit: akkoord

13. Voortzetting pilot arbeidsmatige dagbesteding 2017

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen. Openbaar op 16-01-2017. Met uitzondering van bijlage 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 vanwege vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

Besluit: akkoord

14. Brief Met Talent

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: Kennis nemen van de te verzenden brief aan Met Talent.

Openbaar: Ja

Besluit: akkoord

15. Samenwerkingsprotocol gemeenten Noord- en Midden Limburg met de Raad voor de Kinderbescherming

Afdeling: SDW MO

Adviseur: W. Peeters

Advies: 1) In te stemmen met het 'Samenwerkingsprotocol Gemeenten Limburg & Raad voor de Kinderbescherming Zuidoost Nederland, versie januari 2017'. 2) Wethouder Peeters door de burgemeester te machtigen, als bedoeld in artikel 171 Gemeentewet, voor ondertekening van het Samenwerkingsprotocol gemeenten Limburg & Raad voor de Kinderbescherming Zuidoost Nederland versie januari 2017.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

16. Voortgang en financiering aanbevelingen Dialoog Veehouderij 2015

Afdeling: SDW RO

Adviseur: J. Kniest

Advies: 1) Kennis nemen van nota “Voortgang aanbevelingen Dialoog Veehouderij 2015’ van december 2016. 2) Uit de post onvoorzien een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de aanbevelingen Dialoog Veehouderij 2015.

Openbaar: Ja, M.u.v. notitie financiële onderbouwing

Besluit: 1 en 2 akkoord

17. Ontwerp bestemmingsplan Venray (NL.IMRO.0984.BP15001-on01)

Afdeling: SDW RO

Adviseur: N. Pronk / S. van Griethuysen

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen. Openbaar op 20-01-2017

Besluit: akkoord

18. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016 ten name van UA.

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Nee, vanwege bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

19. Beroep tegen de afwijzingen van de verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2015 en 2016 ten name van EO

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, vanwege bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

20. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016 ten name van JC

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, vanwege bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

21. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016 ten name van ST

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, vanwege bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

22. Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester van Venray van 20 september 2016 waarbij aan Pannenkoekenhuis De Perdstal, Kempweg 164 te Venray een exploitatievergunning is verleend

Afdeling: WWL JZ

Adviseur: A. Versteeg

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen. Openbaar op 19-01-2017

Besluit: akkoord

23. Revitalisering bungalowpark het Roekenbosch

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Geraets / J. Riechelman

Advies: 1) De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over het proces tot revitalisering van het Vakantiepark Het Roekenbosch 2) De raadsinformatiebrief ter bespreking toezenden aan de Commissie Werken en Besturen

Openbaar: Ja

Besluit: akkoord