B&W besluitenlijst 14 november 2016

B&W besluitenlijst 14 november 2016

Bekijk de Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 14 november 2016

1.Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Doorgenomen

2. Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 07-11-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B&W vergadering 07-11-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: akkoord

3. Mede ondertekenen statement ‘handen af van het gemeentefonds’ ter advisering aan het toekomstig nieuwe kabinet

Afdeling: BV FPC

Adviseur: R. Bosmans

Advies: Instemmen met bijgevoegd statement ‘handen af van het gemeentefonds’ om het toekomstig nieuwe kabinet ertoe te bewegen de opschalingskorting voor gemeenten ongedaan te maken en niet onevenredig extra te bezuinigen

Openbaar: openbaar

Besluit: akkoord

4. Raadsnota financiën AZC

Afdeling: SDW FO

Adviseur: M. Geraedts

Advies: De raad voorstellen: 1. Kennis te nemen van en akkoord gaan met de financiële gevolgen van het vestigen van het azc, zoals begroot in bijlage 1. 2. De financiële gevolgen voor 2016 te verwerken in de jaarrekening 2016. De gevolgen voor 2017 en volgende jaren en via de berap te verwerken in de begroting 2017 en in de meerjarenbegroting en het totaalresultaat te dekken ten laste van de post onvoorzien.

Openbaar: openbaar

Besluit: akkoord

5. Vervlechting grondexploitaties Greenport Venlo

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. van der Meer

Advies: 1. In principe in te stemmen met: 1.1 Deelname aan de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 1.2 Concept Raamovereenkomst Vervlechting Greenport Venlo. 1.3 Concept Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst overeenkomst Werklandschap Greenport Venlo. 1.4 Concept-statuten B.V. Werklandschap en de gemeenteraad hierover horen conform artikel 160 lid 2 en artikel 169 lid 4 van de gemeentewet. 2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

Openbaar: openbaar

Besluit: 1 en 2 akkoord

6. Agenda en annotatie voor het PHO Sociaal Domein d.d. 17 november 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. van den Hoek

Advies: 1. Instemmen met de annotatie van de agenda van het PHO Sociaal Domein van 17 november 2016. 2. Instemmen met de agendapunten 3 tot en met 7.

Openbaar: Niet openbaar, ivm persoonlijke beleidsopvatting, intern beraad

Besluit: 1 en 2 akkoord

7. Machtiging ten behoeve van subsidieaanvraag

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Janssen

Advies: Het college van Burgemeester en Wethouders van Venlo te machtigen om namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray subsidie aan te vragen op grond van het subsidiebeleidskader ‘begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2017’.

Openbaar: openbaar

Besluit: akkoord

8. Subsidieverlening 2016 en 2017 Proteion Welzijn

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong / M. Boon

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: openbaar

Besluit: akkoord

9. Reactie op motie: continuering en eventuele uitbreiding wensbus

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Boon

Advies: In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief naar de raad.

Openbaar: openbaar

Besluit: akkoord

10. Aanvraag voorschot Participatiewet 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: 1. In te stemmen met het indienen van een aanvraagformulering voorschot gebundelde uitkering Participatiewet. 2. Ondertekening van het aanvraagformulier voorschot gebundelde uitkering Participatiewet.

Openbaar: openbaar

Besluit:  1 en 2 akkoord

11. Brief Moj Venroj

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief.

Openbaar: Niet openbaar, ivm economische of financiële belangen van de gemeente

Besluit: akkoord

12. Herziening Besluit nadere regels subsidieverstrekking 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Last

Advies: 1. Vaststellen van het “Besluit nadere regels subsidieverstrekking 2017” (BNRS) en dit op 1 januari 2017 in werking laten treden. 2. Het Besluit nadere regels subsidieverstrekkingen 2016 dat op 15 december 2015 is vastgesteld per 1 januari 2017 intrekken.

Openbaar: openbaar

Besluit: 1 en 2 akkoord

13. Aanpassen legesverordening i.v.m. provinciale heffing leges bij vergunningen op basis van Natuurbeschermingswet

Afdeling: SDW RO

Adviseur: E. Smids

Advies: De raad voorstellen zijn zienswijze met betrekking tot de gevraagde aanpassing van de legesverordening kenbaar te maken.

Openbaar: openbaar

Besluit: akkoord

14. Vaststelling bestemmingsplan De Hoef 14 Leunen (NL.IMRO.0984.BP15013-va01)

Afdeling: SDW RO

Adviseur: J. Hendriks

Advies: Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

Openbaar: openbaar

Besluit: akkoord

15. Ontwerp bestemmingsplan Timmermannsweg 85-87 Ysselsteyn

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. Backbier

Advies: 1. Besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Timmermannsweg 85-87 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984. BP16005-on01). 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Timmermannsweg 85-87 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP16005-on01) en het in procedure brengen daarvan.

Openbaar: openbaar

Besluit: 1 en 2 akkoord

16. Beroepschrift tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2015

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

17. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016.

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

18. Beroep tegen de afwijzing van de kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

19. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

20. Beroep tegen de afwijzing van de kwijtschelding

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: W. Koenen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

21. Beroep tegen de afwijzing kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: W. Koenen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy en het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van anderen die bij de aangelegenheid zijn betrokken

Besluit: akkoord

22. Motie Commissie bezwaarschriften

Afdeling: WWL JZ

Adviseur: S. Cox

Advies: Instemmen met bijgaande adviesnota aan de raad, waarbij aan de raad wordt voorgesteld om: 1. De ’Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2017’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening commissie bezwaarschriften 2011 (21 juni 2011, Gemeenteblad 2011, nr. 178, aangepast bij besluit van 18 december 2012, Gemeenteblad 2012, nr. 377). 2. De ‘Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2017’ niet eerder dan, en zo spoedig mogelijk na benoeming van de nieuwe, externe commissieleden bekend te maken; 3. In te stemmen met het navolgende voorstel tot aanpassing van de bezwaarprocedure, conform het raadsbesluit tot het instellen van een commissie bezwaarschriften die volledig uit externe leden bestaat; 4. Het college op te dragen om zorg te dragen voor de uitvoering van dit voorstel.

Openbaar: openbaar

Besluit: 1 t/m 4 akkoord

23. Huurovereenkomsten Wildbeheereenheden Venray

Afdeling: SDW G en V

Adviseur: R. Hoeymakers

Advies: 1. Instemmen met het aangaan van huurovereenkomsten inzake de jacht; 2. Instemmen met het vaststellen van een huurprijs in de vorm van een staffeling, e.e.a. conform bijgevoegd concept-huurovereenkomst.

Openbaar: openbaar

Besluit: In tegenstelling tot het geadviseerde onder 1 en 2 kiest het college ervoor om geen vergoeding voor de pacht in rekening te brengen gezien de taken die WBE’s uitvoeren.