B&W besluitenlijst 12 september 2016

1. Uitnodigingen

 • Afdeling: BV Support
 • Adviseur: A. Damen
 • Advies: voor kennisgeving aannemen
 • Openbaar: nee
 • Besluit: doorgenomen

2. Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 05-09-2016

 • Afdeling: BV Support
 • Adviseur: A. Damen
 • Advies: Notulen B&W vergadering 05-09-2016 conform ontwerp vast te stellen.
 • Openbaar: nee
 • Besluit: akkoord

3. Buitenlandse studiereis I. Busser en M. van der Putten

 • Afdeling: BV AB
 • Adviseur: M. Smit
 • Advies:
  • 1. Vaststellen dat de studiereis VEGAL naar Denemarken een buitenlandse dienstreis in het gemeentelijk belang is.
  • 2. Instemmen met het voornemen van wethouders Busser en Van der Putten tot deelname aan dit werkbezoek naar Denemarken van 12 tot en met 15 oktober 2016.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: 1 en 2 akkoord
 • Bijlagen

4. Zienswijze indeling streekomroepen

 • Afdeling: BV COM
 • Adviseur: B. Albers
 • Advies: Door middel van het invullen van bijgevoegd reactieformulier uitspreken dat ‘streek 55 Noord-Limburg’ uit de voorgestelde streekindeling de voorkeur heeft voor de samenwerking van lokale omroepen.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: akkoord
 • Bijlagen

5. Agenda en annotatie voor het PHO Sociaal Domein d.d. 15 september 2016

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: M. van den Hoek
 • Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel
 • Openbaar: nee i.v.m. persoonlijke beleidsopvatting, intern beraad
 • Besluit: akkoord

6. Raadsinformatiebrief Cultura Venray en Kunstencentrum Jerusalem

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: H. Killaars
 • Advies: Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • Openbaar: ja na informeren betrokkenen, raad
 • Besluit: akkoord
 • Bijlagen

7. Beantwoording vragen PP2 en Inventief, artikel 38 RO

 • Afdeling: SDW RO
 • Adviseur: M. van der Meer
 • Advies: De vragen van PP2 en Inventief inzake de verkoop van het pand Freulekeshuus beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.
 • Openbaar: ja na informeren betrokkenen
 • Besluit: akkoord
 • Bijlagen

8. Vaststelling bestemmingsplannen ‘Buitengebied Venray 2010, herziening regels’ en ‘Buitengebied Venray 2010, herziening locaties’

 • Afdeling: SDW RO
 • Adviseur: S. van der Beele / J. Kniest
 • Advies: Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel:
  • 1. Besluiten conform het ‘Eindrapport zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplannen Buitengebied Venray 2010, herziening regels en Buitengebied Venray 2010, herziening locaties’;
  • 2. het bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening regels (NL.IMRO.0984.PHBP15001-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
  • 3. het bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening locaties (NL.IMRO.0984.PHBP15002-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
  • 4. besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
 • Openbaar: ja na informeren betrokkenen op 15-09-16. Wethouder Loonen neemt niet deel aan de beraadslaging.
 • Besluit: 1 t/m 4 akkoord
 • Bijlagen

9. Deelname studiereis Frankfurt am Main

 • Afdeling: SDW RO
 • Adviseur: D. Vervoort
 • Advies:
  • 1. instemmen met deelname door wethouder Loonen aan de studiereis van de Stichting Stedelijke Ontwikkeling Limburg naar Frankfurt am Main (Duitsland) op 14 en 15 oktober 2016.
  • 2. kosten daarvan (€ 900,--) dekken uit het budget t.b.v. de economische promotie en acquisitie.
  • 3. nota ter kennisname brengen van het presidium van de gemeenteraad.
 • Openbaar: ja
 • Besluit: 1 t/m 3 akkoord
 • Bijlagen

10. Beroep tegen de afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld

 • Afdeling: WWL B WOZ
 • Adviseur: C. Gerrats
 • Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel
 • Openbaar: nee i.v.m. bescherming van de privacy
 • Besluit: akkoord

11. Brief aan presidium

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: W. van der Bas
 • Advies: Instemmen met bijgaande brief aan het presidium
 • Openbaar: ja na informeren betrokkenen (i.c. raadspresidium) op 15-09-2016
 • Besluit: akkoord
 • Bijlagen

12. Parkeersituatie Lovinckplein

 • Afdeling: SDW MO
 • Adviseur: W. van der Bas
 • Advies: De raad voorstellen om gehoord, tijdens de bespreking van de commissie Leven de parkeersituatie Lovinckplein uit te voeren conform het advies van het dorpsforum Ysselsteyn.
 • Openbaar: ja na informeren betrokkenen op 15-09-2016
 • Besluit: akkoord
 • Bijlagen