B&W besluitenlijst 12 december 2016

Bekijk de bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 12 december 2016

1. Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2. Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 28-11-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: notulen B&W vergadering 05-12-2016 conform ontwerp vast te stellen

Openbaar: nee

Besluit: akkoord

3. Samenwerkingsovereenkomst E-HRM

Afdeling: BV HRM

Adviseur: S. Klaassen

Advies: instemmen met de bijgaande samenwerkingsovereenkomst E-HRM

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

4. Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord d.d. 14-12-2016

Afdeling: CON

Adviseur: E. Teurlincx

Advies: 1.) Instemmen met de voorstellen van het dagelijks bestuur euregio aan de ledenvergadering euregio rijn-maas-noord d.d. 14-12-2016. 2.) Kennisnemen van de beleidsannotatie op de agenda van de ledenvergadering

Openbaar: ja m.u.v. bijlage 2 i.v.m. interne beleidsopvatting

Besluit: 1 en 2 akkoord

5. Raadsinformatiebrief BuitenBeter app

Afdeling: SDW GV

Adviseur: R. Hoeymakers

Advies: instemmen met bijgevoegde portefeuillehouders brief

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

6. Agenda en annotatie voor het PHO Sociaal Domein d.d. 15 december 2016

Afdeling: SDW GV

Adviseur: M. van den Hoek

Advies: instemmen met de annotatie van de agenda van het PHO Sociaal Domein van 15 december 2016

Openbaar: nee i.v.m. persoonlijke beleidsopvatting, intern beraad

Besluit: akkoord

7. Brief van ondernemers uit Ysselsteyn inzake MFA-initiatief

Afdeling: SDW MO

Adviseur: W. van der Bas

Advies: kennis te nemen van de ontvangen brief en in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde reactie aan de briefstellers

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

8. Vrijwilligerswerkbeleid; het waarderen en versterken van het vrijwilligerswerk

Afdeling: SDW MO

Adviseur: S. Bloemen

Advies: 1.) De nota vrijwilligerswerkbeleid; het waarderen en versterken van het vrijwilligerswerk vaststellen. 2.) Instemmen met het voorstellen in december 2016 bij de Legesverordeningen aan de Raad van een tarief van € 0 voor het afgeven van een VOG voor vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties en verenigingen. 3.) Kennis nemen van de voortgang van het meerjarenplan van Match voor vrijwilligers. 4.) Subsidie aan Match voor vrijwilligers te verlenen op basis van een update van hun meerjarenplan 2016-2018 ad. € 75.150,00 voor het jaar 2017. 5.) Het meerdere van de gevraagde subsidie afwijzen. 6.) De gemeenteraad bij de eerste berap 2017 voorstellen het subsidieplafond met € 47.000 naar € 75.000 eenmalig te verhogen en middels de begroting 2018 structureel vanaf 2018 met € 36.000 naar € 64.000

Openbaar: ja

Besluit: 1 t/m 6 akkoord

9. Brief Aldi

Afdeling: SDW RO

Adviseur: S. van Griethuysen

Advies: instemmen met bijgevoegd antwoord aan Aldi Roermond BV inzake toekomst Aldi in Venray

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

10. Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland

Afdeling: SDW RO

Adviseur: L. Langenhuizen

Advies: 1.) De prestatieafspraken 2017 tussen gemeente Venray en Stichting Woonzorg Nederland vast te stellen en mede te ondertekenen. 2.) In te stemmen met het activiteitenplan (het “bod”).

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord
 

11. Raadsinformatiebrief stand van zaken POL-uitwerkingen

Afdeling: SDW RO

Adviseur: S. van Griethuysen

Advies: instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake stand van zaken POL-uitwerkingen december 2016 en doorkijk 2017

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

12. Beroep tegen de afwijzing kwijtschelding 2016 en 2015

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: W. Koenen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, i.v.m. bescherming van de privacy en bedrijfs-gegevens die vertrouwelijk aan de

gemeente zijn toevertrouwd

Besluit: akkoord

13. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

14. Beroep tegen de afwijzing van de kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

15. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2015 en 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

16. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

17. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord
 

18. Vaststelling DVO RUD LN 2017 en RUD-mandaatsbesluit

Afdeling: WWL VTH

Adviseur: T. Dieleman

Advies:

Burgemeester en Wethouders: 2.) Instemmen met deelname aan de dienstverleningsovereenkomst 2017 (DVO 2017) van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Voor de RUD Limburg Noord is een uniforme DVO opgesteld die jaarlijks door elke partner ondertekend wordt. (Bijlage 1); 2.) Instemmen met de regeling mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg Noord 2017. (Bijlage 2);

Burgemeester: 3.) Instemmen met de regeling mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg Noord 2017 voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft; 4.) Wethouder Ike Busser machtigen tot het tekenen van de DVO namens de burgemeester.

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

19. Subsidievaststelling 2015 en verlening 2017 Atelier Jerusalem/Maatjesproject Noord Limburg

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

20. Masterplan Wandelen en Fietsen

Afdeling: SDW RO

Adviseur: J. Riechelman

Advies: 1.) In te stemmen met het Masterplan Recreatieve Routes Venray en het bijbehorende leisure leefstijlenonderzoek vraaggericht ontwikkelen recreatieve routes Venray; 2.) De raad voorstellen in te stemmen met het Masterplan Recreatieve Routes Venray inclusief het leefstijlen onderzoek vraaggericht ontwikkelen recreatieve routes.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

21. Ter kennisneming

Afdeling: SDW

Adviseur: H. Killaars

Advies: Zie memo

Openbaar: nee i.v.m. persoonlijke beleidsopvatting; intern beraad

Besluit: besproken