B&W besluitenlijst 10 oktober 2016

Bekijk het overzicht Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 10 oktober 2016

1.Uitnodigingen.

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: Voor Kennisgeving aannemen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Doorgenomen

2.Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 03-10-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: Notulen B&W vergadering 3-10-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Akkoord

3. Tijdelijke benoeming tot lid van de Commissie bezwaarschriften

Afdeling: BV AB

Adviseur: L. Pronk

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen op 13-10-2016 m.u.v. benoemingsbesluit

Besluit: Akkoord

4. Agenda's en annotaties voor de PHO's Ruimtelijk Domein, Economisch Domein en BO d.d. 11 oktober 2016

Afdeling: CON

Adviseur: P. Huijs

Advies: Instemmen met de annotaties van de agenda's van de pho's Ruimtelijk Domein, Economisch Domein en Bestuurlijk Overleg van 11 oktober 2016;

Openbaar: Nee, i.v.m. persoonlijke beleidsopvatting; intern beraad

Besluit: Kennis genomen van de annotaties.

5. Bochtverbreding Henri Dunantstraat met de Germaan

Afdeling: SDW CV

Adviseur: E. Weijzen

Advies:

 • Instemmen met de planvoorbereiding en uitvoering van de voorgenomen maatregelen.
 • Instemmen met het aanwenden van de hiervoor benodigde financiële middelen.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 Akkoord

6. Bestuursovereenkomst Realisatiefase Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Afdeling: SDW MO

Adviseur: P. de Vet

Advies:

 • Akkoord te gaan met bijgevoegde Bestuursovereenkomst Realisatiefase Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. (hierna BOK).
 • Akkoord te gaan met ondergeschikte wijzigingen in de overeenkomst.
 • In te stemmen met bijgevoegde concept Raadsinformatiebrief BOK realisatiefase en voortgang Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Beslispunt Burgemeester:

Wethouder economische ontwikkeling te machtigen namens de burgemeester de Bestuursovereenkomst Realisatiefase Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum te tekenen.

Openbaar: Openbaar na informeren betrokkenen op 13-10-2016

Alleen nota openbaar. Na ondertekening op 12 oktober is de Bestuursovereen-komst voor raadsleden

vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie vanwege financiële en economische belangen van provincie en gemeente.

Besluit: 1 t/m 3 Akkoord. Burgemeester stemt in met machtiging aan wethouder Loonen voor ondertekening BOK.

7. Brief MOZON

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Last

Advies: Bijgaande brief aan MOZON en bijbehorende RIB aan de raad versturen.

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen op 13-10-2016

Besluit: Akkoord

8. Gezinscoaches 2017-2018

Afdeling: SDW MO

Adviseur: W. Peeters

Advies:

 • Kennis te nemen van bijgevoegde ‘opdrachtformulering gezinscoaches 2017-2018’.
 • Kennis te nemen van bijgevoegde `uitvoeringsovereenkomst gezinswerker’
 • In 2017 gezinscoaches als algemene (basis) voorziening beschikbaar te stellen.
 • In 2017 een pilot ‘maatwerkvoorziening gezinswerker’ te starten voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen met één jaar.
 • In te stemmen met de personele en financiële gevolgen conform het gestelde in de financiële en personele paragraaf.

Openbaar: Ja

Besluit: 1 en 2 kennis van genomen. 3 t/m 5 akkoord

9. GlaswebVenray

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Thielen

Advies: Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen op 13-10-2016 en in overleg met Glasweb Venray

Besluit: Akkoord

10. Radicalisering en polarisatie

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Janssen

Advies:

 • In te stemmen met de notitie ‘Voorkomen en aanpakken radicalisering en polarisatie in Venray’;
 • Het verzoek van het Jongeren Netwerk Limburg om tot 2020 pilotgemeente te zijn voor het ontwikkelen van een preventieve aanpak op radicalisering en polarisatie, positief te beantwoorden.

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen op 13-10-2016. Bekendmaking pilotgemeenten tijdens startbij-eenkomst op

13 oktober 2016.

Besluit: 1 en 2 Akkoord.

11. Raadsinformatiebrief Veilig Thuis

Afdeling: SDW RO

Adviseur: E. Raedts.

Advies: In te stemmen met de bijgevoegde concept Raadsinformatiebrief.

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen op 11-10-2016

Besluit: Akkoord

12. Regionale bijdrage BING

Afdeling: SDW RO

Adviseur: D. Vervoort

Advies: Instemmen met  bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Ja, na informeren Raad

Besluit: Akkoord.

13. Beroep afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: W. Koenen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Nee, I.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

14. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Nee, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

15. Beroep tegen de afwijzing kwijtschelding 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: W. Koenen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Nee, i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord