Bestemmingsplan, vastgesteld, Woningbouw Zompgraaf Oostrum

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op dinsdag 12 december 2023, vastgestelde bestemmingsplan:

-Bestemmingsplan 'Woningbouw Zompgraaf Oostrum' (NL.IMRO.0984.BP21001.va01)

Het plan heeft betrekking heeft op de realisatie van 6 vrijstaande, 2 woningen als tweekapper en 3 aaneen gebouwde woningen. Waarbij het netto gaat om de oprichting van 10 woningen, aangezien één van de 11 woningen al positief bestemd is. In het bestemmingsplan wordt tevens een landschappelijke inpassing positief bestemd, bestaande uit een kwaliteitsimpuls van bestaande natuurlijke kwaliteiten. Tevens zal herinrichting van de beek, welke binnen plangebied ligt, worden meegenomen in de ontwikkeling.

Wijzigingen

Het plan is, naar aanleiding van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en ambtelijke aanpassingen, gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Deze wijzigingen leiden niet tot een wezenlijk ander plan.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 23 december 2023 tot en met vrijdag 2 februari 2024.

Ter inzage 

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Beroep indienen

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

- de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 21 december 2023