Bestemmingsplan vastgesteld, Woningbouw Leunen Zuid

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 6 juli 2021, vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van een woongebied ten zuiden van de kern Leunen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Albionstraat (noordoosten), de bestaande woonwijk (noordwesten) en enkele woningen en (agrarische) bedrijven (oosten). De beoogde ontwikkeling omvat de realisatie van maximaal 50 woningen, bestaande uit huurwoningen, levensloopbestendige woningen, eengezinswoningen en private kavels. Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 17 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag)

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep.

Tevens kunt u binnen de beroepstermijn, mits u een beroepschrift heeft ingediend én indien onverwijlde spoed dit vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt als niet-ontvankelijk verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Venray, d.d. 15 juli 2021