Bestemmingsplan vastgesteld, Westsingel 1 Venray

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op dinsdag 26 september 2023, vastgestelde bestemmingsplan

- ‘Westsingel 1, Venray’ (NL.IMRO.0984.BP22028-va01)

Het plan heeft betrekking op het realiseren van 102 wooneenheden in meerdere complexen op de locatie Westsingel 1 te Venray. Op deze locatie was een maatschappelijke bestemming van toepassing waarbinnen geen woningen toegestaan waren. 

Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Dit naar aanleiding van zienswijzen en ambtelijke aanpassingen. Omdat de regels en de verbeelding zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Een volledig overzicht van de wijzigingen kun u inzien in bijlage 13 van het bestemmingsplan zoals zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33. De beroepstermijn is 6 weken en loopt van 13 oktober 2023 tot 24 november 2023.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- de gronden van het beroep.
Tevens kunt u binnen de beroepstermijn, mits u een beroepschrift heeft ingediend én indien onverwijlde spoed dit vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroep- schrift.

Venray, d.d. 12 oktober 2023