Bestemmingsplan, vastgesteld, Veldstraat 21 Merselo

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging van het door de gemeenteraad op 15 februari 2022 vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan voorziet in de wijziging van de bestemming van de gronden aan de Veldstraat 21 in Merselo van ‘Agrarisch’ naar een woonbestemming, waarbij de bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Beroep doen

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 26 februari 2022 t/m vrijdag 8 april 2022.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Ook kunt u binnen de beroepstermijn, als u een beroepschrift heeft ingediend én er spoed is, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 24 februari 2022