Bestemmingsplan, vastgesteld, Veerweg 16 Blitterswijck e.a.

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het door de gemeenteraad op 31 oktober 2023 vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op het maken van een opstelstrook op het perceel kadastraal bekend als gemeente Wanssum, sectie E, nummer 1335. Dit maakt bewoning, verblijfsrecreatie en / of een zorgboerderij op de agrarische bedrijfslocatie Veerweg 16 Blitterswijck per direct onmogelijk.

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 november 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 11 november tot en met 22 december 2023. Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en minimaal bestaan uit:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als onverwijlde spoed dit vereist. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens hebben als het beroepschrift.

Venray, 10 november 2023