Bestemmingsplan vastgesteld, St. Leonardsweg 19 en ongen, Wanssum

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op dinsdag 14 mei 2024, vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan

Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestaande agrarische bestemming naar meerdere woonbestemmingen. Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 23 mei 2024 raadplegen op regels op de kaartexterne-link-icoon. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht worden nog afgehandeld via de oude wetgeving van de Wet ruimtelijke ordening.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 23 mei tot en met 5 juli 2024. Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en minimaal bestaan uit:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als onverwijlde spoed dit vereist. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens hebben als het beroepschrift.

Venray, 22 mei 2024