Bestemmingsplan, vastgesteld, St. Annapark

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 17 september 2019, vastgestelde bestemmingsplan:

St. Annapark (NL.IMRO.0984.BP17015-va01).

Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van het St. Annapark. De begrenzing van het plangebied voor de herontwikkeling ligt globaal binnen de omliggende wegenstructuur van de Overloonseweg, de Noordsingel, de Doctor Kortmannweg, de Bosweg en het Makkenpad. De locatie heeft aan de zuid-zijde een aansluiting op de ringweg (singels) rond het centrum van Venray en is daarmee goed ontsloten. De bestaande woningen aan de Overloonseweg en de Noordsingel alsmede de zogenaamde dokters-woningen aan de Sint Annalaan maken geen onderdeel uit van onderhavig plangebied. Doel is het gebied te transformeren tot een bijzondere leefomgeving, met ruimte voor wonen, zorgen, cultuur, kunst, leren, horeca, recreëren en werken.

Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage in het klantencontactcenter van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen vervolgens voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter via telefoonnummer (0478) 52 33 33. Tevens kunt u het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beroepstermijn loopt van donderdag 10 oktober t/m woensdag 20 november 2019 (zes weken).

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) wanneer u:

  • belanghebbende bent die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;
  • belanghebbende bent en er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 8 oktober 2019