Bestemmingsplan vastgesteld, Partiële herziening Buitengebied Venray 2010-Vesaliuslaan

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan:

“Partiële herziening Buitengebied Venray 2010-Vesaliuslaan” (NL.IMRO.0984.BP22031-va01)

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van de woonbestemming ter plaatse van vier woningen aan de Vesaliuslaan 6 t/m 12 te Venray. Hiermee worden geen extra woningen gerealiseerd, maar worden enkel de tuinen verdiept. Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 23 december 2023 t/m vrijdag 2 februari 2024. 

Ter inzage 

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Beroep indienen

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

-          de naam en het adres van de indiener

-          de dagtekening

-          een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

-          de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 21 december 2023