Bestemmingsplan vastgesteld, Oostrum-Oost

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 14 mei 2024, vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan

Het plangebied ligt aan de noordoostzijde van de kern Oostrum en wordt begrensd door de Van Broekhuizenstraat aan de noordzijde. Aan de oostzijde door zijdelingse woonperceelsgrens en agrarische gronden, de zuidzijde door een drietal woonpercelen en de Mgr. Hanssenstraat en de westzijde van het plangebied wordt gevormd door de achterperceelsgrenzen van de woningen aan de Geijsterseweg. 

De locatie Oostrum-Oost wordt herontwikkeld tot een nieuw woongebied met maximaal 59 woningen, aangeboden in een mix van verschillende woningbouwtypen.

Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Naar aanleiding van de behandeling van de voorlopige voorzieningen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 27 juni 2023 van bestemmingsplan Oostrum-Oost (NL.IMRO.0984.BP22024-va01) heeft de gemeenteraad van Venray ervoor gekozen het bestemmingsplan op enkele punten te verduidelijken. Het plan is op de volgende punten aangepast:

Toelichting

De volgende paragrafen zijn toegevoegd en/of aangevuld:

 • voor paragraaf 3.2.1., 3.2.2., 3.4.2. en 3.4.3  is een aanvulling opgenomen
 • paragraaf 4.5 is toegevoegd
 • paragraaf 6.3 is aangevuld
 • bijlage 6
 • bijlage 12 bij de toelichting is aangevuld met een tekstblok over de betreffende wijzigingen die eerder zijn aangebracht

Regels

Aan de planregels zijn de volgende regels toegevoegd en/of aangevuld: 

 • de begrippen in de artikelen 1.17, 1.49 en 1.50, artikel 5.5.4 en artikel 14.1 zijn toegevoegd
 • artikel 5.5.2 sub onder f, 9.3.1 en 10.3.1 zijn aangevuld

Verbeelding

In de verbeelding is een aanduiding opgenomen voor de voorwaardelijke verplichting voor spuitzone overeenkomstig artikel 5.5.4.

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 24 mei 2024 raadplegen op ruimtelijke plannenexterne-link-icoon. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 25 mei tot en met 5 juli 2024. Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en minimaal bestaan uit:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • de gronden van het beroep

Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als onverwijlde spoed dit vereist. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens hebben als het beroepschrift.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt als niet-ontvankelijk verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Venray, 23 mei 2024