Bestemmingsplan, vastgesteld, Lorbaan 4b Veulen

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het door de gemeenteraad op 9 mei 2023 vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van het realiseren van een paardenopfokstal met paddock. De uitbreiding heeft geen betrekking op de aanduiding ‘intensieve veehouderij’, die blijft gehandhaafd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschept voor de huisvesting van één groom die de verzorging van de paarden op zich neemt.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 20 mei 2023 t/m vrijdag 30 juni 2023.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

-          de naam en het adres van de indiener

-          de dagtekening

-          een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

-          de gronden van het beroep

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

 

Venray, d.d. 19 mei 2023