Bestemmingsplan vastgesteld, Langstraat 108 en 110(a) Venray

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op dinsdag 13 december 2022, vastgestelde bestemmingsplan:

Langstraat 108 en 110(a) Venray (NL.IMRO.0984.BP22011-va01)

Het plan heeft betrekking op het slopen van (de voormalige garage) de showroom, werkplaatsen en (bedrijfs)woningen en het realiseren van een woongebouw van 18 appartementen (in 3 bouwlagen) op de locatie Langstraat 108 en 110(a) in Venray. Het tankstation (zonder LPG) blijft voorlopig bestaan. Via een flexibiliteitsbepaling bestaat binnen dat gebied de mogelijkheid om in de toekomst (fase 2, naar verwachting rond 2030) 3 extra woningen te realiseren in de vorm van patiowoningen. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Venray, sectie L, nummer 1222. 

Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 24 december tot en met vrijdag 3 februari 2023.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333. 

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

-          de naam en het adres van de indiener

-          de dagtekening

-          een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

-          de gronden van het beroep

Tevens kunt u binnen de beroepstermijn, mits u een beroepschrift heeft ingediend én indien onverwijlde spoed dit vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. donderdag 22 december 2022