Bestemmingsplan vastgesteld, Kamillepad 15 en 17 Wanssum

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het door de gemeenteraad op 13 december 2022 vastgestelde bestemmingsplan:

- Kamillepad 15-17 Wanssum (NL.IMRO.0984.BP20013-va01)

Het plan heeft betrekking op de herbestemming van de twee agrarische bedrijven op de locaties Kamillepad 15 en 17 in Wanssum naar Wonen en Bedrijf. De wens van initiatiefnemers is om de locatie een andere invulling te geven, nu de huidige bedrijfsactiviteiten op deze locatie (een paardenhouderij en een melkveebedrijf) minder toekomstperspectief hebben. De bestaande (bedrijfs)bebouwing wordt gebruikt t.b.v. de nieuwe functies en t.b.v. opslag. Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 24 december 2022 t/m vrijdag 3 februari 2023.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 23 december 2022