Bestemmingsplan vastgesteld, Helling 10-10a Wanssum

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het bestemmingsplan dat de gemeenteraad op 31 januari 2023 heeft vastgesteld:

Helling 10-10a Wanssum  (NL.IMRO.0984.BP21031-va01)

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het bouwvlak van een agrarisch bedrijf (rundveehouderij) van 1,3 naar 1,57 ha. ten behoeve van een nieuwe stal en loods voor de opslag van machines en voer op de locatie Helling 10-10a in Wanssum. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Wanssum, sectie 2C, nummers 1215 (gedeeltelijk), 1823 (gedeeltelijk), 1250, 1251, 1252, 1253 en 1254.

Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Tevens zijn er geen overige wijzigingen doorgevoerd. Het plan is dus ongewijzigd vastgesteld.

Inzage

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via (0478) 52 33 33.

Beroep indienen

De beroepstermijn is zes weken en loopt van 11 februari tot en met 24 maart 2023. Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Tevens kunt u binnen de beroepstermijn, mits u een beroepschrift heeft ingediend én indien onverwijlde spoed dit vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 9 februari 2023