Bestemmingsplan vastgesteld, Drie woningen Beetezijweg Blitterswijck

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan:

Het plan gaat over het realiseren van 3 vrijstaande woningen op het perceel 'sectie E nummer 584'. Dit perceel ligt aan de Beetezijweg te Blitterswijck, naast nummer 1B.

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 november 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 11 november tot en 22 december 2023. Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en minimaal bestaan uit:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als onverwijlde spoed dit vereist. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens hebben als het beroepschrift.

Venray, 9 november 2023