Bestemmingsplan vastgesteld, Dr Kortmannweg ong, Venray

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op dinsdag 14 mei 2024, vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan

Het plan heeft betrekking op het realiseren van 1 woning op nu onbebouwde gronden. 

Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Dit naar aanleiding van zienswijzen.

Het gewijzigde plan is voorgelegd aan het provinciaal bestuur welke per brief van 17 mei 2024 heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de wijzigingen en akkoord te gaan met publicatie van het vastgestelde plan. 

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 24 mei 2024 raadplegen op regels op de kaartexterne-link-icoon. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 24 mei tot 4 juli 2024. Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en minimaal bestaan uit:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als onverwijlde spoed dit vereist. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens hebben als het beroepschrift.

Venray, 23 mei 2024