Bestemmingsplan vastgesteld, Broekweg ong (naast Broekweg 40), Venray

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op dinsdag 31 oktober 2023, vastgestelde bestemmingsplan:

-    ‘Broekweg ong. (naast Broekweg 40) Venray’ (NL.IMRO.0984.BP22023-va01)

Het plan heeft betrekking op het realiseren van 7 woningen op nu onbebouwde gronden. Op deze gronden was  een woonbestemming van toepassing. Echter zonder bouwvlak. Het bestemmingsplan voorziet in bouwvlakken voor woningen.  

Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Dit naar aanleiding van zienswijzen en ambtelijke aanpassingen. Enkel de toelichting is gewijzigd. Regels en verbeelding zijn ongewijzigd vastgesteld. Een volledig overzicht van de wijzigingen kun u inzien in de zienswijzennota van het bestemmingsplan zoals zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van 10 november 2023 tot 22 december 2023.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Beroep indienen

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag)

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep.

U kunt binnen de beroepstermijn, mits u een beroepschrift heeft ingediend én indien onverwijlde spoed dit vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

 

Venray, d.d. 9 november 2023