Bestemmingsplan, ontwerp, ‘’Zonnedauw 18 te Ysselsteyn’’

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan voorziet in de toevoeging van één extra woning op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie M, nummer 2039. Op het braakliggende bouwrijpe perceel is volgens het vigerend bestemmingsplan Ysselsteyn slechts één vrijstaande woning toegestaan. In afwijking hiervan is straks één twee-aaneen gebouwde woning mogelijk. 

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van vrijdag 22 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024 ter inzage.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. 

Venray, d.d. 21 december 2023