Bestemmingsplan, ontwerp, Woningbouw Droesenweg Heide

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op het realiseren van maximaal 41 woningen in een gevarieerd woningbouwprogramma in het gebied gelegen aan de Droesenweg tegen de kern Heide aan. Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie N, nummer 2428, deels 2429, 1002 en deels 905.

Ter inzage 

Het ontwerpplan ligt van 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcenter via telefoonnummer (0478) 52 33 33. 

Venray, 21 december 2023