Bestemmingsplan, ontwerp, Woningbouw Brugpas-Veulenseweg Veulen, fase II

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

  • Woningbouw Brugpas-Veulenseweg Veulen, fase II (NL.IMRO.0984.BP22029-on01)

    Het plan heeft betrekking op het realiseren van maximaal 11 woningen in het gebied in het noordoosten van Veulen, gelegen aansluitend aan fase I van de woningbouwlocatie Brugpas-Veulenseweg in Veulen. De woningen worden gerealiseerd op de percelen kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie O, perceelnummers 953 (gedeeltelijk) en 1065 (gedeeltelijk).

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van 17 november 2023 tot en met 28 december 2023 ter inzage. Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter via telefoonnummer 0478-52 33 33. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. 
 

Venray, d.d. 16 november 2023