Bestemmingsplan, ontwerp, Waterpompstation Breehei 2019

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan:

Waterpompstation Breehei 2019 (NL.IMRO.0984.BP19020-on01)

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuw filtergebouw, het uitbreiden van de locatie (perceelsgrens) aan de zuidzijde van het huidige pompstation om de beoogde nieuwe bebouwing mogelijk te maken en de reeds bestaande drinkwaterkelder die nu nog binnen de bestemming 'Natuur' ligt positief te bestemmen.

Het ontwerpplan ligt van 8 februari 2020 tot en met 20 maart 2020 ter inzage. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen.

Venray, d.d. 7 februari 2020