Bestemmingsplan ontwerp, Van Broekhuizenstraat 63 Oostrum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

- Van Broekhuizenstraat 63 Oostrum (NL.IMRO.0984.BP22017)

Het plan heeft betrekking op het oprichten van één levensloopbestendige woning, ten westen van de bestaande woning, aan de Van Broekhuizenstraat 63 te Oostrum. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Venray, (gedeeltelijk) sectie S, nr. 1397.

Het ontwerpplan ligt van 13 januari tot en met 23 februari 2023 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcentrum. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 12 januari 2023