Bestemmingsplan ontwerp, Stationsweg 106, 106a, 108 en 108b te Oostrum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ voor Stationsweg 106, 108 en 108b in de bestemming Wonen, met behoud van de bedrijfsbestemming voor het schildersbedrijf aan de Stationsweg 106a in Oostrum. Door deze wijziging wordt de bestemming in overeenstemming gebracht met het reeds toegestane gebruik. Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Venray sectie E nummers 4974, 4975 en 4976 en heeft een oppervlakte van ongeveer 3422 m2.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 17 juni tot en met 28 juli 2022 ter inzage.

Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 16 juni 2022