Bestemmingsplan ontwerp, St. Leonardsweg 25, Wanssum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

- St. Leonardsweg 25 Wanssum (NL.IMRO.0984.BP20003-on01)

Het plan heeft betrekking op alle leegstaande bedrijfsgebouwen op het perceel grond, gelegen aan St. Leonardsweg 25 en die in gebruik te nemen voor bedrijfsdoeleinden. Binnen het noordelijk deel van het bebouwingscluster is een bouw- en timmerbedrijf beoogd (kleinschalig bedrijf). De bedrijfswoning blijft behouden. De twee bedrijfsgebouwen aan de zuidkant van het cluster zullen in gebruik worden genomen als locatie voor statische opslag.
Het ontwerpplan ligt van 23 december 2022 tot en met 2 februari 2023 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcentrum. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 23 december 2022