Bestemmingsplan, ontwerp, St Leonardsweg 19 en ongen. Wanssum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan voorziet in het omzetten van de bestaande agrarische bestemming naar een burgerwoning op het perceel St. Leonardsweg 19. Daarnaast worden aan de westzijde van de woning twee nieuwe woningen gerealiseerd. Aan de zuidzijde van de woning zal ook een nieuwe woning worden gerealiseerd.

Ter inzage 

Het ontwerpplan ligt van 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcenter via telefoonnummer (0478) 52 33 33. 

Venray, 28 december 2023