Bestemmingsplan, ontwerp, Sparrendreef Oostrum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

“Herziening woon-werkkavels Sparrendreef Oostrum” (NL.IMRO.0984.BP21018-on01)

Het plan voorziet in het omzetten van de bestaande woonwerk kavels aan de Sparrendreef tot burgerwoningen. Hiermee worden in totaal 7 burgerwoningen mogelijk gemaakt waarbij in het huidige plan 9 woonwerk kavels mogelijk zijn.

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van 26 oktober 2023 tot 7 december 2023 ter inzage. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen

Venray, d.d. 25 oktober 2023