Bestemmingsplan ontwerp, Sparrendreef ong. Oostrum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan heeft betrekking op het herzien van de bestemming Wonen-Bedrijf aan de Sparrendreef ong. te Oostrum (kadastraal bekend gemeente Venray, sectie S, nummer 137). Het betreft gronden gelegen ten westen van de woning aan de Sparrendreef 6. Voornemen is om binnen het plangebied de bestemming te herzien naar Wonen, zodat ter plaatse één reguliere woning kan worden gerealiseerd.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van vrijdag 9 juli tot en met donderdag 19 augustus 2021 ter inzage. Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar onze pagina melding, klacht, bezwaar en zienswijze.

Venray, d.d. 8 juli 2021