Bestemmingsplan, ontwerp, Rector Cremersstraat ong. Smakt

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Rector Cremersstraat ong. Smakt (NL.IMRO.0984.BP19024-on01)

Het ontwerpplan heeft betrekking op het toekennen van een nieuw bouwvlak waarmee een vrijstaande woning mogelijk wordt gemaakt op het perceel, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie A, nummers 2562 (gedeeltelijk) en 2641, plaatselijk bekend gelegen tussen Rector Cremersstraat 1 en St. Jozeflaan 44 in Smakt.

Het ontwerpplan ligt van 3 januari tot en met 13 februari ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. U kunt zienswijzen ook digitaal indienen. 

Meer informatie over het indienen van zienswijzen is te lezen op de pagina zienswijze indienen op deze website.

Venray, d.d. 2 januari 2020