Bestemmingsplan ontwerp, Overloonseweg 67 Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van een tweekapper op de locatie waar nu maar één woning mogelijk is. Het gaat om het vervangen van een bestaande vrijstaande woning in een nieuw gebouw met daarin twee levensloopbestendige woningen op de locatie Overloonseweg 67 in Venray. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Venray, sectie C, nummers 9.564, 10.843, 11.027 en 11.028 en 9.654.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 3 juni 2022 tot en met 14 juli 2022 ter inzage.

Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 2 juni 2022