Bestemmingsplan ontwerp, Oude Heerweg 7-11 Blitterswijck

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van één vrijstaande woning en twee halfvrijstaande woningen op de locatie aan de Oude Heerweg 11 in Blitterswijck. De bestaande woning wordt gesaneerd, op deze locatie komen de twee halfvrijstaande woningen. De nieuwe vrijstaande woning komt ten oosten van de Oude Heerweg 13. Het gaat om het perceel kadastraal bekende gemeente Wanssum, sectie E, nummer 605.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 25 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen op onze pagina melding, klacht, bezwaar en zienswijze.

Venray, d.d. 25 juni 2021