Bestemmingsplan ontwerp, Oude Heerweg 17-19 Blitterswijck

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Oude Heerweg 17-19 Blitterswijck (NL.IMRO.0984.BP22015-on01)

Het plan voorziet in het realiseren van twee vrijstaande woningen op de locatie waar nu 1 vrijstaande woning is toegestaan.

Inzage

Het ontwerpplan ligt van 3 februari tot 17 maart 2023 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcentrum. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 2 februari 2023