Bestemmingsplan, ontwerp, Oostsingel 24 Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande woning aan de Oostsingel 24 te Venray, om deze vervolgens te splitsen in twee levensloopbestendige woningen

Het ontwerpplan ligt van 6 december 2019 tot en met 16 januari 2020 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. U kunt zienswijzen ook digitaal indienen.

Meer informatie over het indienen van zienswijzen is te lezen op onze pagina zienswijze indienen.

Venray, d.d. 5 december 2019