Bestemmingsplan ontwerp, Oostrum Oost

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Oostrum Oost (NL.IMRO.0984.BP22024-on01)

Het plangebied ligt aan de noordoostzijde van de kern Oostrum en wordt begrensd door de Van Broekhuizenstraat aan de noordzijde. Aan de oostzijde door zijdelingse woonperceelsgrens en agrarische gronden, de zuidzijde door een drietal woonpercelen en de Mgr. Hanssenstraat en de westzijde van het plangebied wordt gevormd door de achterperceelsgrenzen van de woningen aan de Geijsterseweg.

De locatie Oostrum-Oost wordt herontwikkeld tot een nieuw woongebied met maximaal 59 woningen, aangeboden in een mix van verschillende woningbouwtypen.

Inzage

Het ontwerpplan ligt van 3 februari tot en met 16 maart 2023 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcentrum. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 2 februari 2023